REGULAMENTE

M E T O D O L O G I E
privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti
ale Univesităţii de Nord din Baia Mare
în anul universitar 2006 - 2007

1. Locurile în căminele studenţeşti ale UNBM sunt repartizate fiecărei facultăţi sau colegiu universitar în funcţie de ponderea studenţilor facultăţii din provincie de la cursurile de zi, în numărul total de studenţi ai UNBM (numărul luat în considerare se compune din studenţi finanţaţi de la buget, la cursuri de zi).

2. Din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, Comisia de cazare va aloca min. 15% pentru studenţii bugetari care dobândesc acest statut prin concursul de admitere pentru anul I. Olimpicii care, potrivit metodologiei de admitere, sunt declaraţi admişi fără concurs, în baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, vor fi cazaţi în cămin, în limita locurilor disponibile pentru anul I, pe baza mediei calculate conform Metodologiei de admitere.

3. Familiile compuse din studenţi ai UNBM vor fi cazate în spaţii adecvate de către conducerea DGA în funcţie de locurile disponibile.

4. Comisiile de cazare au obligaţia să mediatizeze, cu suficient timp înainte de începerea procesului, prin afişare şi în varianta virtuală, numărul de locuri de cazare şi alte prevederi ale metodologiei de cazare. Aceste comisii poartă întreaga răspundere pentru respectarea întocmai a prevederilor regulamentare privind derularea procesului de cazare în cămine.

5. La repartizarea în căminele studenţeşti, se va ţine seama de următoarea ordine de prioritate:

a) Studenţii străini bursieri ai statului român;

b) Studenţii orfani, cei proveniţi din case de copii, din plasament familial;

c) studenţii ai căror părinţi beneficiază de prevederile Legii nr. 42 din 1990 republicată care dovedesc cu certificatul eliberat de comisia pentru aplicarea acestei legi, că unul dintre părinţi a dobândit calitatea de „luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou martir” cu una din menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite;

d) Studenţi copii de cadre didactice (în funcţie de rezultatele şcolare);

e) Studenţi români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute la învăţătură, în activitate de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională.

6. Nu vor fi cazaţi în cămin studenţii care şi-au înstrăinat locul de cazare, au găzduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin sau au comis abateri de la prevederile regulamentelor de cămin.

7. Studenţii care doresc cazarea pentru anul universitar 2006-2007 vor depune personal cereri tip de cazare la secretariatele facultăţilor sau administratorii de cămin.

8. Candidaţii admişi în anul I în sesiunea din iulie 2006 pe locuri bugetare, vor depune cereri de cazare la secretariatele facultăţilor în termen de 10 zile de la afişarea rezultatelor acestor concursuri de admitere. Repartizarea acestor studenţi se va face pe baza mediei de admitere.

9. Studenţii familişti (ambii membri ai familiei, studenţi la cursurile de zi) vor depune cereri de cazare însoţite de copia legalizată a certificatului de căsătorie la secretariatul DGA. Dacă unul dintre membrii familiei de studenţi este student la o altă universitate, la cursuri de zi, va prezenta în setul de documente şi adeverinţa care atestă că este student şi că nu a primit loc de cazare la universitatea respectivă.

10. Administratorii căminelor vor completa pe cererile primite abaterile comise de studenţi în raport cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al căminelor studenţeşti. Cererile care nu sunt completate integral şi corect şi care nu au viza administratorului de cămin (în cazul studenţilor care au locuit în cămin în anul universitar 2005-2006) nu vor fi luate în considerare.

11. Studenţii care au fost repartizaţi în cămin şi îşi înstrăinează locul de cazare obţinut vor fi exmatriculaţi din facultate începând cu data constatării acestui fapt.

12. Conducerea DGA şi secretariatele facultăţilor vor aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare şi pe site-ul Web www.ubm.ro listele cuprinzând studenţii ale căror cereri au fost primite şi întrunesc condiţiile pentru a fi cazaţi, în data de 01.10.2006.

13. Repartizarea în căminele studenţeşti se va face pe baza cererilor depuse disponibile şi încercând păstrarea studenţilor în aceleaşi locaţii pe care le-au ocupat aceştia în anul anterior.

14. Repartizarea studenţilor pe cămine va fi publicată la fiecare cămin pe site-ul www.ubm.ro. Eventualele contestaţii privind repartizarea pe cămine se pot depune la DGA în termen de 5 zile de la afişarea repartiţiilor. Rezolvarea acestora trebuie făcută în termen de maxim 3 zile lucrătoare, rezultatul fiindu-i comunicat petentului. În termen de 48 de ore de la primirea rezultatului contestaţiei, studenţii pot contesta acest rezultat la Rectorat.

15. Studenţii care au primit repartiţie în cămin şi nu se prezintă să-şi ocupe locul până la data de 3 octombrie 2006, pierd dreptul de cazare. Aceste locuri vor fi redistribuite de comisia de cazare în perioada 3-6 octombrie, altor studenţi care îndeplinesc condiţiile de cazare. Noii beneficiari ai locurilor de cazare trebuie să încheie contractul de cazare până pe data de 6 octombrie 2006, locurile neocupate până la această dată fiind repartizate altor studenţi ai UNBM în funcţie de criteriile prevăzute în prezenta Metodologie de cazare.

16. Contractul de cazare se încheie pe durata a cel puţin un semestru. Studenţii care încheie contractul de cazare devin debitori, cu regia de cămin, pe întreaga perioadă a semestrului chiar dacă plătesc căminul mai devreme. Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la Direcţia Generală Administrativă, începând cu luna următoare celei în care a fost făcută cererea.

 

 

Aprobat în şedinţa de Birou Senat din data de 19 septembrie 2006.