REGULAMENTE

R E G U L A M E N T
de organizare si functionare a Bibliotecii Centrale
a Universitatii de Nord din Baia Mare


PREAMBUL


Biblioteca Centrala a Universitatii de Nord, structura cultural-stiintifica fara personalitate juridica, subordonata Universitatii de Nord Baia Mare, având statut de biblioteca universitara, este parte integranta a sistemului national de învatamânt superior.

Functia esentiala a bibliotecii este de a sprijini procesul de învatamânt si cercetare stiintifica desfasurate în cadrul UNBM, de a contribui la cunoasterea valorilor culturii si stiintei nationale si universale, prin punerea la dispozitia utilizatorilor de publicatii (carti si periodice) din toate domeniile de interes, baze de date, spatii pentru studiu, servicii specifice.

In vederea îndeplinirii misiunii sale, în contextul reformei învatamântului superior din România si al exploziei informationale, biblioteca UNBM urmareste urmatoarele obiective strategice:
-dezvoltarea continua a fondului de publicatii pe suport traditional si electronic;
-îmbunatatirea serviciilor oferite de biblioteca;
-îmbunatatirea bazei tehnico-materiale;
-cresterea spatiilor pentru cititori si depozitare;
-prelucrarea cât mai completa a publicatiilor;
-procurarea de mijloace moderne de informare pe plan national si international


FONDUL DOCUMENTAR

Fondul documentar este alcatuit din carti, publicatii seriale, microformate.
Evidenta, prelucrarea, recuperarea si eliminarea documentelor se fac conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, art.40, pct. 1-10.DEZVOLTAREA COLECTIILOR

Dezvoltarea colectiilor de carti, periodice si alte documente grafice si audiovizuale, românesti si straine se face, în functie de cerintele de informare si documentare ale studentilor, cadrelor didactice, cercetatorilor si în concordanta cu Planul de Dezvoltare Strategica a Universitatii de Nord. Se realizeaza prin :
a) achizitii de la unitati specializate
b) abonamente
c) schimb intern si international
d) donatii
e) producerea de documente prin mijloace proprii

Selectia documentelor în vederea achizitionarii lor de catre biblioteca se face astfel:
a) publicatiile cadrelor didactice ale UNBM, editate de Editura Universitatii sau alte edituri din tara, vor intra, în mod obligatoriu, în fondurile bibliotecii. Conform Hotarârii Senatului, se va achizitiona din lucrarile publicate de cadrele didactice ale UNBM un numar de exemplare pâna la concurenta sumei de 1,5 milioane lei. Autoritatea tutelara va asigura fondurile necesare.
b) se solicita cadrelor didactice sa doneze bibliotecii un numar de 5 - 7 exemplare dintr-un titlu, care sa faca obiectul relatiilor de schimb interbibliotecar national si international.
c) biblioteca, în strategia sa, va avea în vedere si achizitionarea lucrarilor cadrelor didactice din alte centre universitare unde functioneaza specializari similare UNBM. In acest sens, sefii de catedre vor face propunerile corespunzatoare.
d) cartile si revistele straine de profil vor fi propuse spre achizitionare de catre catedrele din UNBM. Propunerile vor cuprinde publicatii de mare actualitate în domeniu, cu valoare documentara pentru un numar cât mai mare de studenti, cadre didactice si cercetatori. Propunerea si achizitionarea acestor categorii se face o data pe an. Listele finale vor fi aprobate de catre Biroul Senatului în limitele fondurilor financiare alocate pe anul respectiv. Aceste publicatii vor ramane la sediul central al bibliotecii sau la filiala, în functie de continut.
e) Abonamentele la publicatiile interne si externe se vor face dupa consultarea prealabila a sefilor de catedre si a secretarilor stiintifici, în functie de resursele financiare disponibile, în asa fel încât fiecare specializare sa poata beneficia de cel putin un titlu.
Strategia de achizitii se stabileste de catre Biblioteca Centrala cu consultarea Consiliului stiintific al bibliotecii, format din secretarii stiintifici ai facultatilor din cadrul UNBM si sefii de catedra


UTILIZATORII BIBLIOTECII


Utilizatorii specifici ai bibliotecii sunt: studentii, cadrele universitare, cercetatorii UNBM, masterinzii si alte categorii de personal din UNBM.

In functie de posibilitati, si la cerere, biblioteca poate deservi si utilizatori externi.

Dreptul de a consulta colectiile bibliotecii îl au numai cititorii înscrisi în evidentele bibliotecii, posesori ai permisului de biblioteca. Acesta este un document individual netransmisibil si obligatoriu pentru fiecare student al universitatii, cursuri de zi, IDD, studii post-universitare, inclusiv mastrinzi. Se elibereaza la inceputul fiecarui an universitar pentru studentii de anul I, odata cu carnetul de student si cu achitarea unei taxe stabilite de Senatul Universitatii. Valabilitatea permisului este de 3 ani, cu înnoirea anuala a vizei.


REGIMUL DE IMPRUMUT LA DOMICILIU


Imprumut pe termen lung - 21 zile : manuale, cursuri, lucrari de laborator, îndrumatoare pentru uzul studentilor;

Imprumut pe termen scurt: carti, carti editate în strainatate, cu exceptia exemplarului unic;

Imprumut pe termen scurt din fondul de consultare la sala: - de seara pâna dimineata - pentru toti utilizatorii, cu conditia recuperarii certe a doua zi.

Nu se împrumuta mai mult de 3 materiale în acelasi timp, iar prelungirea termenului de împrumut se poate face o singura data.

NOTA: Zilele de împrumut nu includ sâmbata si duminica. De exemplu, o carte împrumutata vineri seara va trebui înapoiata luni dimineata.

Nu se împrumuta la domiciliu:
- reviste
- materiale de referinta: dictionare, enciclopedii, indexe si baze de date bibliografice (de exemplu Current Contents)

Nerespectarea termenului de împrumut al unei publicatii se sanctioneaza conform prevederilor din anexa alaturata.

Nerespectarea termenului de împrumut al unei publicatii din fondul de consultare la sala se sanctioneaza cu pierderea dreptului de acces la biblioteca.

Cumularea a mai mult de doua sanctiuni, pe parcursul unui an universitar, duce la pierderea dreptului de utilizare a bibliotecii pe toata perioada anilor de studiu.

NOTA: Termenul de restutuire poate fi prelungit daca documentul de biblioteca este necesar în elaborarea unor lucrari stiintifice sau didactice ale cadrelor universitare.

Comunicarea colectiilor bibliotecii (în cadrul relatiilor cu cititorii) se face dupa urmatorul program:
luni vineri : 8,00 20,00


STRUCTURA, ACTIVITATI SI SERVICII

Biblioteca UNBM este subordonata Senatului Universitatii si este finantata din bugetul universitatii.

Ca structura, este formata dintr-o unitate centrala si o unitate filiala. Ea poate constitui, împreuna cu alte institutii, cu acordul autoritatii tutelare, centre de infomare si documentare în unul sau mai multe domenii de cunoastere, cu functii zonale sau nationale, consortii, baze comune de date, organisme de coordonare biblioteconomica interuniversitara.

Organigrama bibliotecii cuprinde compartimentele care functioneaza în cadrul unitatii, fluxurile generale ale activitatii si numarul de posturi aferente.

Biblioteca UNBM desfasoara urmatoarele tipuri de activitati: dezvoltarea, evidenta si organizarea colectiilor, catalogarea si indexarea, comunicarea colectiilor si relatiile cu utilizatorii, informarea documentara, marketing, activitati de cooperare în retele, baza de date computerizata, alte activitati impuse de obiective specifice.

Biblioteca ofera servicii de lectura în sali specializate, cu acces direct si indirect la publicatii, servicii de împrumut de documente la domiciliu, servicii de împrumut interbibliotecar, servicii de schimb intern si international, servicii de informare bibliografica, servicii de orientare si îndrumare utilizatori.

Resursele bibliotecii se constituie din alocatii de la bugetul universitatii, aprobate de catre Senatul UNBM si din venituri proprii, provenite din activitati si servicii, taxe, tarife, penalitati, contracte etc, conform legislatiei în vigoare. Cuantumurile acestora, pentru serviciile prestate utilizatorilor, se stabilesc anual de catre Senat, la propunerea conducerii bibliotecii.


PERSONAL SI CONDUCERE


Personalul bibliotecii este format din bibliotecari, având statut de personal didactic auxiliar, potrivit art.44(3) din Legea bibliotecilor nr.334/ 2002 si a Legii învatamântului 84/1997.

Angajarea, promovarea, sanctionarea si eliberarea din functie a personalului se face prin decizii ale rectorului, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Pe lânga biblioteca, cu rol consultativ, functioneaza Consiliul stiintific.
Acesta are urmatoarele atributii:
a) face propuneri privind programul de dezvoltare a bibliotecii, de rationalizare si modernizare a activitatii;
b) face propuneri privind dezvoltarea colectiilor bibliotecii;
c) face propuneri de perfectionare a instrumentelor de informare documentara pe care biblioteca le ofera utilizatorilor.

Consiliul stiintific se întruneste o data pe semestru sau de câte ori este necesar, la propunerea presedintelui sau la cererea unei treimi din membrii Consiliului.

PROBLEME DE SISTEM SI INTEGRARE


Bibliotecile universitare sunt parti componente principale ale sistemului national de informare si documentare. In acest sens ne propunem :
-sa preluam si sa organizam activitati specifice sistemului national de biblioteci publice si universitare, care necesita un nivel înalt de coordonare;
-sa sprijinim activitatile de formare si perfectionare a personalului care apeleaza la serviciile furnizate de UNBM sau de Departamentul pentru pregatirea si perfectionarea personalului didactic, din cadrul Facultatii de Litere ;
- ne propunem sa participam, în cadrul unor structuri specializate pe plan local, national si international, la realizarea unor lucrari si baze de date de interes comun;
-sa fim parteneri în contractele de cercetare stiintifica, realizate de echipe de cercetate din UNBM, prin furnizarea de informatii si date utile, provenite din patrimoniul documentar al bibliotecii;
-sa asimilam documente, date, publicatii referitoare la reforma învatamântului european, integrare europeana si globalizarea proceselor educative, dezvoltând conexiuni si metodologii cu institutii abilitate pe plan national si international.


DISPOZITII FINALE

Prezentul regulament s-a elaborat în temeiul dispozitiilor din Legea învatamântului nr. 84/1997, Legea 334/2002 (Legea bibliotecilor), Legea 594/2004 privind organizarea, constituirea si functionarea Depozitului legal, din Regulamentul cadru de functionare a bibliotecilor universitare, elaborat de Comisia Nationala a Bibliotecilor si în conformitate cu Strategia de dezvoltare a Universitatii de Nord pentru perioada 2004- 2007.


Prezentul regulament se aplica începând cu data de 3 mai 2005.

Aprobat în sedinta Senatului UNBM din data de 21 aprilie 2005.

RECTOR,

Prof. univ.dr.ing.Dan Calin PETER

A N E X A - Taxe, tarife si încasari pentru servicii

 • Eliberarea permisului de biblioteca pentru utilizatorii din cadrul UNBM
  1.Studenti

  200.000 lei- pentru întreg ciclul universitar; suma intra în structura taxei de înmatriculare a studentului. Acesta suma va fi prelevata exclusiv pentru interesele bibliotecii, alaturi de celelalte resurse, taxe, tarife, penalitati.

  2.Cadre didactice

  a) Profesori - 500.000 lei
  b) Conferentiari - 400.000 lei
  c) Lectori - 300.000 lei
  d) Asistenti, preparatori - 200.000 lei

  3.Utilizatori externi

  200.000 lei pentru un an

  - Pierderea legitimatiei de biblioteca se anunta imediat bibliotecii. La cerere, se poate elibera un nou permis., contra sumei de 100.000 lei

  - Permisele de biblioteca se vizeaza, în mod obligatoriu, anual, platind o taxa de 100.000 lei.

  Se excepteaza de la plata acestor taxe studentii orfani de unul sau ambii parinti, studentii provenind din Republica Moldova, studentii cu deficiente fizice.

  Aceste taxe pot fi modificate doar cu aprobarea Senatului.

 • Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca împrumutate de utilizatori se penalizeaza cu plata unei sume aplicata gradual:

  - pâna la 3 zile întârziere -10.000 lei
  - peste 3 zile întârziere - 10.000 lei + 5.000 lei pentru fiecare zi în plus


 • Tarif pentru împrumutul interbibliotecar:l va cuprinde costul de împrumut (acolo unde este cazul), costul realizarii copiilor documentului împrumutat (acolo unde este cazul), precum si contravaloarea taxelor postale.

 • Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitatea unei sume echivalente cu de 5 ori pretul mediu de achizitie a documentelor de biblioteca din anul precedent, potrivit dispozitiilor legale.

  Fondurile constituite din aplicarea acestor sanctiuni nu se impoziteaza si se evidentiaza ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colectiilor.


 • Regulamentul, taxele, tarifele si penalitatile se aduc la cunostinta beneficiarilor la înmânarea permisului de biblioteca si prin afisarea într-un loc vizibil la sediul Bibliotecii Centrale, la sectia de Publicatii Periodice si la Biblioteca tehnica.