REGULAMENTE

R E G U L A M E N T
DE ACORDARE A BURSELOR

Art. 1. Bursele de performanţă, de merit, de studii şi sociale se acordă potrivit reglementărilor în vigoare. Pentru stabilirea beneficiarilor burselor se constituie o comisie formată din:

Comisia este aprobată de Consiliul facultăţii la începutul fiecărui an universitar. Comisia de rezolvare a contestaţiilor se aprobă pentru fiecare etapă de către biroul consiliului facultăţii.

Art.2. Bursa de performanţă se acordă numai studenţilor care în anul anterior de studiu au avut media generală 10 şi performanţe recunoscute în plan naţional şi internaţional în cadrul activităţii ştiinţifice studenţeşti.

Art. 3. Pot primi burse de merit sau burse de studiu numai studenţii integralişti (care au promovate inclusiv examenele de la disciplinele facultative la care s-au înscris).

Art. 4. Un student nu poate primi decât un tip de bursă: ori de performanţă, ori de merit, ori de studiu, ori bursă socială.

Art. 5. Burse de merit se acordă studenţilor integralişti care au obţinut media minimă (9,80 la Litere si Ştiinţe si 9,50 la Tehnic) la sfârşitul semestrelor impare şi/sau la sfârşitul anului universitar.

Art. 6. Bursele de studiu se acordă studenţilor integralişti cu rezultate bune în activitatea şcolară.

Art. 7. Bursele de studiu sunt primite de studenţii integralişti, care, pe baza mediei notelor obţinute la toate tipurile de verificare cuprinse în planurile de învăţământ pentru disciplinele obligatorii, opţionale sau facultative, se încadrează în limita creată prin repartizarea fondurilor alocate.

Art. 8. În cazul în care doi sau mai mulţi studenţi se află pe ultimul loc, având aceeaşi medie, comisia va lua în calcul pentru departajare:

a) media la disciplinele obligatorii de specialitate;

b) media la toate disciplinele obligatorii;

c) media la disciplinele obligatorii şi opţionale;

d) media la disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative;

e) media din anul anterior;

f) activitatea cultural-obştească, în această ordine.

Art. 9. O dată aprobată, bursa de merit sau de studiu va fi primită de student pe durata întregului semestru următor celui pentru care s-a calculat media.

Art. 10. Bursa socială se acordă categoriilor de studenţi nominalizate prin lege: Legea învăţământului/1995, art. 170, HG 445/1997, modificată prin HG 558/1998, la care se adaugă HG 944/1999. Pentru a stabili încadrarea în una din aceste categorii, studenţii sunt obligaţi să depună în termenul stabilit la nivel de facultate toate documentele doveditoare solicitate.

Art. 11. Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune dosarul cu actele necesare numai la începutul anului universitar. Ceilalţi vor depune dosarul cu acte la fiecare început de semestru.

Art. 12. Comisia va analiza documentele şi va ierarhiza solicitările, ţinând seama de următoarele situaţii:

a)      studenţi orfani de ambii părinţi;

b)      studenţi bolnavi de boli foarte grave, în tratament de durată;

c)      studenţi orfani de un părinte, cu venituri sub minimul pe economie;

d)      studenţi cu unul sau ambii părinţi grav bolnavi şi al căror venit este sub minimul pe economie;

e)      studenţi cu un singur părinte în urma divorţului, cu venituri sub minimul pe economie;

f)        studenţi căsătoriţi, cu cel puţin un copil, la prima solicitare, al căror venit este sub minimul pe economie;

g)      studenţi căsătoriţi, cu cel puţin un copil, la a doua  solicitare, al căror venit este sub minimul pe economie;

h)      studenţi căsătoriţi, cu cel puţin un copil, care au primit de două sau mai multe ori bursă socială, al căror venit este sub minimul pe economie;

i)        studenţi cu ambii părinţi, la prima solicitare,  al căror venit este sub minimul pe economie;

j)        studenţi cu ambii părinţi, la a doua solicitare,  al căror venit este sub minimul pe economie;

k)      studenţi cu ambii părinţi, care au primit de două sau mai multe ori bursă socială,  al căror venit este sub minimul pe economie.

Art. 13. Pentru studenţii de la f), g), h), i), j), k), aflaţi în situaţie de egalitate a veniturilor pe ultimul loc, se vor lua în considerare, pentru departajare, rezultatele şcolare.

Art. 14. Trecerea de la o categorie la alta în cazurile de la c), d), e), g), h), i), j), k) se face în momentul în care diferenţa de venituri între ultimul din categoria considerată şi primul din categoria următoare este de maximum 20 RON.

Art. 15. Pentru studenţii căsătoriţi, fără copii, criteriile sunt aceleaşi ca şi pentru ceilalţi studenţi, în sensul că documentele doveditoare trebuie să aibă în vedere şi veniturile familiei de origine (veniturile părinţilor).

Art. 16. Lista cu studenţii aprobaţi se afişează. Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişare. Răspunsurile la contestaţii se afişează în termen de 24 de ore de la încheierea perioadei de contestaţii.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA BURSEI SOCIALE

·        Cerere

·        Declaraţie de venituri, la zi, autentificată

·        Cupoanele (adeverinţă) de salariu (pensie) ale părinţilor pe ultimele trei luni

·        Adeverinţe pentru fraţii şcolari şi copii xerox după certificatele de naştere pentru fraţii preşcolari

·        Declaraţie pe proprie răspundere la notariat sau primărie pentru părinţii care nu lucrează

·        Adeverinţe medicale, vizate de cabinetul studenţesc, pentru studenţii bolnavi şi certificate medicale pentru părinţii grav bolnavi.

·        Anchetă socială realizată de Comisiile de anchetă socială de pe lângă primării.

 

Observaţii: