REGULAMENTE

R E G U L A M E N T
privind organizarea si functionarea caminelor pentru studenti
in Universitatea de Nord din Baia Mare


PREAMBUL

Prezentul regulament stabileste principiile si modalitatile prin care se vor desfasura activitatile din camin începând cu anul universitar 2004-2005. Se stabileste de asemenea modul de organizare a activitatilor, atributiile principale ce revin persoanelor implicate în acest proces, rolul Universitatii, al facultatilor si al reprezentantilor studentilor (studentii membrii ai Consiliilor Facultatilor, ai Senatului Universitatii si reprezentantilor caministi, etc.). Principiul de baza care sta în elaborarea prezentului REGULAMENT este acela al descentralizarii administrative, al stimularii raspunderii de grup si individuale ale studentilor. Cazarea studentilor si solutionarea problemelor sociale studentesti este o problema prioritara a Consiliul de Administrare al Caminelor si a Senatului Universitatii. În vederea cazarii studentilor în unitatile administrative destinate acestora, Senatul Universitatii de Nord stabileste urmatoarele principii:
1. Descentralizarea cazarii si a gestiunii caminelor (implicarea studentilor într-un mod activ în administrarea caminelor);
2. Constituirea organismelor studentesti (comitete de camin, consilii, etc.) destinate sa asigure functionarea caminelor studentesti, formate în principal, din reprezentantii studentilor caministi din Organizatiile Studentesti (Liga Studentilor), din Consiliile Facultatilor si din Senatul Universitar;
3. Întretinerea, gestiunea financiara si materiala a caminelor este de competenta Consiliului de Administrare a Caminelor;
4. Administrarea caminelor este de competenta Directiei Generale Administrative a Universitatii, prin serviciile specializate, de comun acord cu reprezentantii studentilor;
5. Repartizarea studentilor în caminele universitatii se face de catre Comitetele de Administrare a Caminelor si Directia Generala Administrativa a Universitatii.

Capitolul I. Dispozitii generale

Art. 1. Caminul este o subunitate a institutiei de învatamânt superior, destinata asigurarii conditiilor de viata, odihna si studiu pentru studenti.
Art. 2. Reprezentantii studentilor si studentii membri în organismele studentesti de la nivelul caminelor au competente în coordonarea activitatii din camine, participa la elaborarea si aplicarea deciziilor.
Art. 3. Reprezentantii studentilor îsi exprima disponibilitatea pentru colaborarea în întretinerea caminelor, cresterea gradului de confort si administrarea lor eficace alaturi de serviciile specializate ale Universitatii de Nord.
Art. 4. Începând cu anul universitar 2004-2005 s-au constituit:

 • Foruri de organizare, functionare si administrare a caminelor;

 • Comitetul de Administrare al Caminului (la nivelul fiecarui camin) si Consiliul de Administrare a Caminelor.

 • Art. 5. Repartizarea locurilor din caminele studentesti se va realiza în conformitate cu Regulamentul privind organizarea si functionarea caminelor studentesti, aprobat de Senatul Universitatii plus Secretariatul Facultatii de unde provine studentul.
  Art. 6. Repartitia locurilor de cazare pe facultati va fi propusa de catre Directia Generala Administrative a Universitatii, împreuna cu Comitetul si Consiliul de Administrare a Caminelor si cu Secretariatul Facultatii.
  Art. 7. (1) Activitatile privind buna functionare a caminelor studentesti, a asigurarii reparatiilor curente, întretinerii, bunei functionari a caminelor, a investitiilor si reparatiilor capitale, precum si a altor asemenea lucrari vor fi efectuate de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii, la propunerea Administratoarei si Consiliului de Administrare a Caminelor.
  (2) Cuantumul taxelor de camin ce se vor percepe de la studentii cazati în caminele studentesti se vor stabili anual (ea va fi stabilita pâna la sfârsitul lunii septembrie), de catre Directia Administrativa a Universitatii, de comun acord cu reprezentantii studentilor în Senatul Universitatii si cu cel al Consiliului de Administrare a Caminelor. Cuantumul taxelor va fi stabilit pe baza unei analize elaborate în acest sens de catre Directia Generala Administrativa a Universitatii si aprobata de Senatul Universitatii.
  (3) Consiliul de Administrare al Caminelor va initia actiuni de atragere de fonduri extrabugetare pentru camine (sponsorizari, donatii, contributii personale, contracte de publicitate cu diversi agenti economici, etc.), daca îsi manifesta dorinta în acest sens. Se asigura acestor membri, ce atrag fonduri extrabugetare pentru camine dreptul de a beneficia de locuri de cazare în caminele respective, pe durata unei legislaturi universitare, sau alte beneficii.

  Capitolul II. Organizarea activitatii de cazare si a celei administrative din camin

  Art. 8. Activitatea de cazare a studentilor se va realiza de catre Comitetul de Administrare al Caminelor (la nivelul fiecarui camin) si Directia Generala Administrativa a Universitatii.
  Art. 9. (1) La cazarea în camin studentii semneaza contractul de închiriere cu Universitatea si primesc în folosinta, pe baza de proces-verbal individual, cazarmamentul si alte obiecte (bunurile de inventar din camera), pe baza de proces-verbal colectiv, de responsabilul de camera numit de catre Comitetul de Administrare al Caminelor. Totodata, Comitetul de Administrare al Caminelor aduce la cunostinta studentilor cazati obligatiile pe care le au în ceea ce priveste activitatea caminului.
  (2) Prin contract se va stabili cu exactitate perioada de locuire în camin si pentru care se achita taxele de camin.
  (3) Persoanele cazate în camin raspund material si pentru lipsurile si deteriorarile produse bunurilor din inventarul comun si din cel individual, precum si pentru cele provocate în încaperile de uz comun din camin.
  (4) Evaluarea pagubelor se face în termen de 48 de ore de la constatarea acestora de catre Comitetul de Administrare al Caminelor si Directia Generala Administrativa a Universitatii si se aduce la cunostinta în scris Consiliului de Administrare a Caminelor, vinovatii vor achita contravaloarea pagubei, in timp de ..
  (5) Persoanele care distrug, cu intentie, bunuri de folosinta comuna si individuala pe lânga acoperirea pagubelor produse vor fi evacuati din camin, pe o perioada determinata de la un semestru la un an, în functie de gravitatea faptei.
  Art. 10. Cazarea propriu-zisa se va efectua cu cel mult 5 zile înainte de începerea anului universitar.
  Art. 11. Ordinea în care se va realiza cazarea este urmatoare:
  1. Studenti români bursieri si cei defavorizati social;
  2. Studenti cu parinti cadre didactice, s-au care lucreaza în învatamânt în activitate, pensionar s-au decedati;
  3. Studenti casatoriti;
  4. Studenti straini bursieri si cei veniti în baza acordurilor bilaterale.
  Art. 12. Cererile de cazare ale studentilor se depun la administrator cu 30 zile înainte de finalizarea anului în curs. Acestea vor fi procesate de administrator si Comitetul de Administrare a Caminelor.
  Art. 13. Studentii care au datorii fata de Universitatea de Nord, au fost exclusi, retrasi din camin în anul de studiu anterior, nu vor primi aprobarea pentru cazare decât dupa ce fac dovada achitarii acestora si vor fi cazati în limita locurilor disponibile.
  Art. 14. Distrugerea sau deteriorarile deosebit de grave asociate cu manifestari antisociale, se sanctioneaza cu pierderea definitiva a dreptului de cazare în caminele institutiei pe toata durata studiilor.
  Art. 15. (1) Accesul persoanelor cazate în camin se face pe baza legitimatiei de camin vizata la zi.
  (2) Cei cazati pot sa primeasca vizitele persoanelor straine pâna la ora 24.00, acestora retinându-li-se de catre personalul de paza din camine actele personale de identificare pe durata efectuarii vizitei.
  (3) Este obligatorie prezentarea legitimatiei si a actelor de identitate de catre cei aflati în interiorul caminului la solicitarea organelor de administrare si paza a caminului.
  (4) Directia Generala Administrativa a Universitatii asigura încadrarea caminului cu personal potrivit dispozitiilor legale, stabilindu-i sarcini precise în baza actelor normative si a prezentului regulament.

  Capitolul III. Comitetul de Administrare a Caminului

  Art. 16. La nivelul fiecarui camin se va constitui Comitetul de Administrare a Caminului. Acest comitet va gestiona întreaga activitate de cazare si cea care priveste locuirea în bune conditii a studentilor pe întregul an universitar.
  Art. 17. Comitetul de Administrare a Caminului decide în toate problemele privind îmbunatatirea conditiilor de viata în camin, locuirea studentilor, estetizarea caminului, precum si în ceea ce priveste regulile de convietuire a studentilor din camin si de desfasurare a activitatilor din caminul respectiv, cu respectarea regulamentelor existente în acest sens.
  Art. 18. Comitetul de Administrare a Caminului va solutiona orice litigiu care poate aparea la nivelul caminului respectiv.
  Art. 19. Comitetul de Administrare a Caminului va avea atât rol deliberativ, cât executiv împreuna cu administratorul de camin.
  Art. 20. (1) Comitetul de Administrare al Caminelor va fi format din 4 membri, dintre care unul sef de camin.
  (2) Studentii membri în Comitetul de Administrare a Caminului vor fi desemnati de catre studentii caministi cu conditia ca membrii alesi sa fie studenti bugetari si fara abateri de la normele conduitei morale, si sa aiba 80% din credite.
  În prima etapa vor fi alesi câte un reprezentat pe fiecare palier, prin vot deschis sau secret de catre studentii caministi ai fiecarui palier.
  În cea de-a doua etapa (la o saptamâna diferenta), dintre cei patru sefi de palier se va vota prin vot deschis sau secret seful de camin de catre studentii caministi.
  Art. 21. (1) Comitetul de Administrare a Caminului se va reuni în sedinta ordinara saptamânal si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar.
  (2) Comitetul de Administrare a Caminului poate fi convocat de catre seful de camin sau de catre ½ din membrii sai.
  Art. 22. (1) Mandatul membrilor Comitetului de Administrare a Caminului este de un an calendaristic.
  (2) Membrii Comitetului de Administrare a Caminului pot fi revocati din functie de catre studentii caministi care i-au desemnat sau la propunerea Consiliului de Administrare a Caminelor, din proprie initiativa, daca activitatea membrilor Comitetului nu este satisfacatoare.
  Art. 23. Deciziile Comitetului de Administrare a Caminului vor fi luate cu majoritatea simpla de voturi a membrilor. În caz de egalitate de voturi, votul sefului caminului primeaza pentru luarea deciziei.
  Art. 24. Seful caminului poate va decizii cu caracter provizoriu, în caz de necesitate, cu conditia de a convoca Comitetul în termen de 5 zile, pentru adoptarea normala a deciziei.
  Art. 25. (1) Comitetul de Administrare a Caminului va fi condus de un presedinte(sef de camin).
  (2) Seful caminului poate delega atributiile sale unui membru al Comitetului. Aceasta delegare va fi pe o perioada determinata.
  Art. 26. Hotarârile adoptate de catre Comitetul de Administrare a Caminului se pun în aplicare de catre seful de camin si administratorul caminului.
  Art. 27. Comitetul de Administrare a Caminului va formula propuneri si va colabora cu Directia Administrativa a Universitatii în ceea ce privesc lucrarile de reparatii si dotarile din camine.
  Art. 28. (1) Comitetul de Administrare a Caminului si Directiei Administrative a Universitatii vor gestiona întreaga activitate de cazare a studentilor în camin pe toata durata anului universitar, în conformitate cu reglementarile existente. Comitetul va efectua controale în camin si va evacua studentii care locuiesc ilegal, luând masuri împotriva celor care i-au gazduit.
  (2) Dupa data de 1 noiembrie a fiecarui an universitar, cererile de cazare se vor solutiona de catre Directia Administrativa a Universitatii si seful caminului unde a fost depusa respectiva cerere.
  Art. 29. (1) Comitetul de Administrare a Caminului va avea reprezentanti în comisiile de receptionare a lucrarilor efectuate în camin, ca invitat al comisiei de receptionare a lucrarilor. Comitetul de Administrare a Caminului îsi desemneaza reprezentanti în comisiile de licitare a lucrarilor, cu statut de membru observator.
  (2) Comitetul de Administrare a Caminului are dreptul de a verifica aplicarea prezentului regulament. Orice control se va efectua numai cu participarea sefului caminului sau a unei persoane desemnate de acesta.
  Art. 30. Atributiile Comitetului de Administrare a Caminului sunt:
  1. Organizeaza împreuna cu Directia Generala Administrativa a Universitatii întreaga activitate administrativ-gospodareasca din camin;
  2. Asigura cunoasterea si respectarea regulamentului de organizare si functionare a caminului si a altor acte normative care reglementeaza viata universitara;
  3. Propune conducerii institutiei completarea dotarii cu cazarmament si alte bunuri, înlocuirea celor ce nu mai pot fi folosite, precum si necesarul materialelor de curatenie;
  4. Înainteaza propuneri Directiei Generale Administrative a Universitatii pentru principalele lucrari de reparatii si amenajari la cladire si instalatii, repararea mobilierului si a cazarmamentului;
  5. Se preocupa de reducerea cheltuielilor legate de consumul de energie electrica, termica, apa, materiale de întretinere, în care scop institutia de învatamânt pune la dispozitia administratiei datele cu privire la aceste cheltuieli, prin masuri concrete.
  6. Repartizeaza studentii în camere, asigura ca bunurile aflate în camera sa fie preluate de studenti pe baza de proces-verbal, înregistreaza în cartea de imobil persoanele cazate, obtine viza de flotant în mod organizat si întocmeste evidenta nominala a celor cazati în colaborare cu Administratorul.
  7. Sesizeaza conducerea Directiei Generale Administrative a Universitatii de neregulile aparute în administrarea si functionarea caminului;
  8. Asigura si verifica efectuarea de catre studenti a curateniei generale a caminului în timpul anului si înainte de plecarea în vacanta, si ia masuri în caz contrar.
  9. Efectueaza controlul periodic în camere pentru constatarea abaterilor de la regulament si celelalte reglementari referitoare la camin si aplica sanctiunile care îi cad în competenta;
  10. Popularizeaza hotarârile de sanctionare si informeaza Senatul Universitatii;
  11. Analizeaza abaterile studentilor si propune Consiliul de Administrare a Caminelor care nu îi intra în competenta.

  Capitolul IV. Consiliul de Administrare a Caminelor

  Art. 31. Pe ansamblul Campusului Universitar se va constitui Consiliul de Administrare a Caminelor. Consiliul de Administrare a Caminelor este un organ de conducere si control a tuturor activitatilor studentesti si de administrare.
  Art. 32. (1) Acest consiliu va fi compus din: 3 sefii ai caminelor, un reprezentant al Organizatiei Studentilor din Universitatea de Nord, 3 administratori de camin, Directorul General al Directiei Generale Administrative a Universitatii. În total, numarul membrilor cu drept de vot este de 8 (opt).
  (2) La invitatia scrisa a Presedintelui Consiliului de Administrare a Caminelor, la sedinte pot participa si alte persoane (studenti, angajati ai Universitatii etc.) cu statut de observatori.
  (3) Hotarârile Consiliului de Administrare a Caminelor se iau cu majoritate simpla de voturi. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui primeaza pentru luarea deciziei.
  Art. 33. Consiliul de Administrare a Caminelor va fi condus de Directorul General al Directiei Administrative a Universitatii.
  Art. 34. (1) Atributiile Consiliului de Administrare al Caminelor sunt urmatoarele:
  1. Organizeaza împreuna cu Directia Generala Administrativa a Universitatii întreaga activitate administrativ-gospodareasca din camine;
  2. Asigura cunoasterea si respectarea regulamentului de organizare si functionare a caminului si a altor acte normative care reglementeaza viata universitara;
  3. Sesizeaza conducerea Directiei Generale Administrative a Universitatii de neregulile aparute în administrarea si functionarea caminelor;
  4. Solicita Directiei Administrative a Universitatii în scris informatii asupra lucrarilor din camine;
  5. Prezinta periodic rapoarte Conducerii Universitatii privind starea tehnica si sanitara a caminelor. Planul de Investitii al Universitatii pe anul în curs sau pe semestru este prezentat si discutat neîntârziat în Consiliul de Administrare a Caminelor;
  6. Efectueaza controlul periodic în camine pentru constatarea abaterilor de la regulament si celelalte reglementari referitoare la camin si aplica sanctiunile care îi cad în competenta;
  7. Popularizeaza hotarârile de sanctionare si informeaza decanatul facultatii;
  8. Analizeaza abaterile studentilor si propune Senatului Universitatii sanctiunile care nu îi intra în competenta;
  9. Urmareste aplicarea deciziilor proprii si mentine relatia cu Directia Generala Administrativa si Rectoratul universitatii;
  10. Initiaza si desfasoara actiuni de estetizare si ridicare a confortului în camine;
  Art. 35. Consiliul de Administrare a Caminelor gestioneaza si activitatea privind spatiile exterioare caminelor din suprafata caminelor (alei, spatii verzi, etc.).
  Art. 36. (1) Consiliul de Administrare a Caminelor se va reuni în sedinta ordinara lunar si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar.
  (2) Hotarârile Consiliului de Administrare a Caminelor se iau cu majoritate simpla de voturi. În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui primeaza pentru luarea deciziei.
  (3) Consiliul de Administrare a Caminelor poate fi convocat de catre presedinte sau de catre 1/3 din membrii sai.
  (4) Deciziile Consiliul de Administrare a Caminelor vor fi aduse la cunostinta Comitetelor de Administrare a Caminelor în scris.
  (5) Mandatul membrilor Consiliului de Administrare a Caminelor este de un an calendaristic.
  (6) Reprezentantul Organizatiei Studentesti în Consiliu are mandatul de un an calendaristic si poate fi revocat din functie prin decizia organizatiei, conform reglementarilor sale interne.
  Art. 37. Consiliul va sustine egalizarea gradului de confort în toate caminele.

  Capitolul V. Drepturile si îndatoririle persoanelor care locuiesc în camin

  Art. 38. Persoanele cazate în camin au dreptul:
  1. Sa faca sugestii si propuneri administratiei si institutiei de învatamânt superior în legatura cu îmbunatatirea conditiilor de viata si de studiu în camin;
  2. Sa participe la toate actiunile organizate în camin, indiferent de natura lor;
  3. Sa utilizeze salile de lectura, oficiile, baile si celelalte spatii destinate folosirii în comun;
  4. Sa beneficieze de serviciile internetului în camin;
  5. Sa foloseasca în mod civilizat instalatiile si obiectele de uz comun din inventarul caminului;
  6. Sa beneficieze de schimbul si spalarea gratuita a lenjeriei de pat din dotare;
  7. Sa sesizeze orice situatie care vine în contradictie cu prevederile prezentului Regulament si cu normele sociale de convietuire în camin;
  8. Sa primeasca vizite în conditiile prezentului Regulament.
  Art. 39. Persoanele cazate în camin au obligatia:
  1. Sa cunoasca în mod responsabil îndatoririle care le revin prin raspunderea contractuala;
  2. Sa participe la întreaga activitate de întretinere a caminului si sa pastreze curatenia în toate spatiile caminului;
  3. Sa prezinte o tinuta si o comportare civilizata si sa colaboreze cu Comitetul de Administrare a Caminului, luând atitudine fata de actele de indisciplina savârsite în camin;
  4. Sa locuiasca în camera în care a fost repartizat si sa declare locurile ramase libere în camera;
  5. Sa utilizeze în mod corespunzator bunurile de inventar, instalatiile electrice si sanitare puse la dispozitie;
  6. Sa pastreze linistea necesara atmosferei de odihna si studiu;
  7. Sa pastreze curatenia în camera si sa faca curatenie generala în camera la plecarea în vacanta;
  8. Sa restituie integral si în buna stare bunurile primite în inventar;
  9. Sa sesizeze Comitetul de Administrare a Caminului pentru orice abatere de la prevederile prezentului regulament;
  10. Sa prezinte la panoul de la administratie o cheie de la camera care ramâne permanent aici pentru interventii si sa-si predea cheia personala la sfârsitul anului universitar;
  11. Sa se legitimeze la solicitarea personalului de paza si a celor care exercita controlul în camin;
  12. Sa plateasca institutiei de învatamânt, cu anticipatie, regia de camin, sa-si achite obligatiile financiare fata de camin, în conformitate cu prevederile contractului de închiriere;
  13. Sa vegheze la asigurarea utilizarii rationale a energiei electrice, apei, gazului si a materialelor puse la dispozitie;
  14. Sa raspunda pentru lipsurile si deteriorarile aduse camerei si bunurilor din camera si încaperile de uz comun, conform prevederilor prezentului regulament;
  15. Sa anunte imediat administratia si Comitetul de Administrare a Caminelor despre existenta unor împrejurari de natura sa provoace incendii;
  16. Sa nu distruga mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor;
  17. Plata chiriei se face cu anticipatie, lunar, între datele de 20 si 30 ale lunii în curs pentru luna urmatoare. Neplata la termenul de 30 a lunii în curs pentru luna urmatoare a chiriei autorizeaza institutia de învatamânt superior sa perceapa penalitati. Cuantumul penalitatilor se stabileste de Consiliul de Administratie a Caminelor.
  18. Potrivit legii nr.349 art.3 alin.1 din 6.06.2002 fumatul este interzis în Caminele Studentesti
  Art. 40. Persoanelor cazate în camin li se interzice:
  Tulburarea linistii publice indiferent de modalitate;
  Comercializarea bauturilor alcoolice, precum si efectuarea oricarui gen de comert;
  Practicarea jocurilor de noroc;
  Aruncarea în spatiile care nu au destinatia depozitarii resturilor menajere si în jurul caminului a ambalajelor, a resturilor menajere si degradarea spatiilor verzi;
  Introducerea în camin a animalelor;
  Nedeclararea locurilor ramase libere prin plecarea neanuntata a locatarilor, precum si ocuparea locurilor cu persoane fictive;
  Cazarea în camin a altor persoane decât cele repartizate de comitetul de camin si Directia Generala Administrativa a Universitatii.
  Accesul pe acoperisul caminului (pentru a evita accidentele);
  Înstrainarea locului pe care a fost repartizat ulterior activitatii de cazare;
  Subînchirierea spatiului repartizat prin activitatea de cazare.
  Art. 41. Studentii cetatenii straini angajati într-o forma de învatamânt, care locuiesc în camin, au aceleasi drepturi si obligatii ca si studentii români. Studentii casatoriti au aceleasi drepturi si obligatii ca si studentii necasatoriti.
  Art. 42. (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplica, în functie de gravitatea faptelor, urmatoarelor sanctiuni:
  1. Mustrare verbala;
  2. Avertisment scris;
  3. Excluderea din camin pe o perioada de la un semestru, pâna la un an;
  4. Pierderea definitiva a dreptului de cazare pe durata studiilor;
  5. Exmatricularea din Universitate pentru abateri grave de la normele sociale de convietuire în comun.
  (2) Sanctiunile de la punctele 1 si 2 se adopta si se aplica de catre Comitetul de Administrare a Caminului si administratorul caminului.
  (3) Sanctiunea prevazuta la punctele 3 si 4 se aplica de catre Consiliului de Administrare a Caminelor.
  (4) Sanctiunile prevazute la punctul 5, se aplica de catre Rectorul Universitatii de Nord, conform reglementarilor universitatii.
  (5) Sanctiunile pot fi aplicate si membrilor Comitetelor de Administrare a Caminelor pentru neîndeplinirea obligatiilor prevazute în prezentul regulament.
  Art. 43. (1) Hotarârea de sanctionare se ia în termen de trei zile de la constatarea abaterii si identificarea autorului, intrând în vigoare la ramânerea definitiva a sanctiunii. Audierea celui în cauza este obligatorie.
  (2) Hotarârea se aduce la cunostinta sanctionatului, se face publica si se anunta decanatului care asigura consemnarea sanctiunii în dosarul studentului.
  (3) Cedarea locului de cazare în camin se pedepseste cu pierderea definitiva a dreptului de cazare pe durata studiilor.
  Art. 44. Studentii sanctionati au dreptul sa conteste hotarârea de sanctionare în termen de doua zile, calculat de la data comunicarii hotarârii de sanctionare, la organul ierarhic superior celui care l-a sanctionat. Contestatiile celor sanctionati se solutioneaza în termen de trei zile de la înregistrarea lor, dupa consultarea a Consiliului de Administrare a Caminelor, a administratorului si a celui sanctionat. Ascultarea celui în cauza este obligatorie.

  Capitolul VI. Dispozitii finale si tranzitorii

  Art. 45. (1) Caminul studentesc functioneaza pe toata durata anului universitar. Functionarea în timpul vacantelor pentru cazarea unor persoane participante la actiuni ocazionale organizate pe plan national, turistic, de perfectionare se aproba de catre conducerea institutiei de învatamânt superior, sumele încasate reprezentând venituri suplimentare extrabugetare, folosite în dotarea caminelor.
  (2) Cazarea gratuita în caminele universitatii se acorda categoriilor de studenti prevazuti în lege sa beneficieze de acest drept, numai pe perioada anului universitar.
  (3) Institutia de învatamânt superior va asigura în fiecare an pentru fiecare camin o perioada pentru reparatii si curatenie generala, de cel putin o luna de zile, în cadrul vacantei de vara.
  Art. 46. Sefii de camine sunt scutiti în totalitate de taxele de cazare în camin, ceilalti membri ai Comitetul de Administrare al Caminelor beneficiaza de o reducere de 50% pentru plata acestor taxe.
  Art. 47. Comitetul de Administrare a Caminului poate adopta reguli interne de organizare si functionare a caminului, dar care sa nu contravina prezentului regulament.
  Art. 48. Pentru sprijinirea activitatilor de cooperare internationala a studentilor si a organizatiilor studentesti i se atribuie Ligii Studentilor Universitatea de Nord Baia Mare o camera în caminul nr. 3.
  Art. 49. Prezentul regulament intra în vigoare la data adoptarii lui de catre Senatul Universitatii de Nord.