REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL
COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ DIN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE NORD BAIA MARE

 

 

Comisia de etică universitară din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare, numită în baza Ordinului MEDC nr. 4284/6 iulie 2005 şi a Hotărârii Senatului din data de 21 iulie 2005, şi a Deciziei Rectorului nr. 121/11.07.2005 emite următorul Regulament de funcţionare a comisiei de etică universitară.

Comisia de etică universitară coordonează şi controlează aplicarea normelor prevăzute în Codul de etică al UNBM.

 

1. Atribuţiuni

1.1. Să aplice Codul de etică al universităţii:

a) primind şi evaluând validitatea sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în conformitate cu Codul;

b) organizând investigaţii şi interviuri în scopul strângerii de date privitoare la cazurile care fac subiectul sesizărilor şi reclamaţiilor;

c) luând decizii, după şi pe baza efectuării investigaţiilor şi audierilor, cu privire la natura faptelor care fac obiectul sesizării sau reclamaţiei; decizia  si motivarea acesteia vor face obiectul unui raport de caz;

d) comunicând raportul de caz şi eventualele recomandări sau sancţiuni conducerii universităţii, care are obligaţia de a le pune în aplicare în termen de maximum o lună;

e) asigurându-se de punerea în aplicare a sancţiunilor de către conducerea universităţii, inclusiv, dacă este cazul, prin recursul la Senatul Universităţii sau, în ultimă instanţă, la Consiliul ministerial de etică academică;

f) punând la dispoziţia Senatului sau a Consiliului ministerial sau altui organism de recurs relevant informaţiile necesare judecării recursului la decizia Consiliului.

1.2. Să întocmească un raport anual cu privire la situaţia Universităţii din perspectiva respectării principiilor şi prevederilor Codului de etică  al UNBM. Raportul se înaintează conducerii universităţii, consiliilor facultăţilor şi este public. Raportul nu conţine informaţii identificatoare referitoare la cazurile nedemonstrate, la sesizările sau reclamaţiile respinse sau la abaterile soldate cu avertismente. Pentru cazuri minore, se păstrează confidenţialitatea în privinţa identităţii persoanelor implicate.

1.3. Să propună şi să promoveze eventuale modificări sau amendamente ale Codului de etică.

1.4. Să fie receptiv la propunerile de modificare sau la amendamentele venite din afara Comisiei.

1.5. Să notifice de urgenţă instituţiile statului în cazurile care fac subiectul legii penale şi să pună la dispoziţia acestora toate informaţiile pe care le deţine cu privire la cazurile respective.

 

2. Jurisdicţie

Sub jurisdicţia Comisiei intră toate persoanele care fac parte din sau au relaţii cu Universitatea: studenţii (la toate nivelurile şi formele de studiu),  masteranzii doctoranzii, membri ai corpului administrativ, ai corpului de conducere, cadre didactice titulare sau colaboratoare, parteneri instituţionali.

Sub jurisdicţia Consiliului de etică intră atât actele petrecute în interiorul Universităţii şi al campusului universitar, cât şi cele desfăşurate în afara acesteia, în măsura în care implică membrii propriei comunităţi universitare şi a personalului aferent.

 

3. Sancţiuni

Conducerea Universităţii va aplica sancţiunile stabilite de către Comisie în conformitate cu Codul de etică, pentru abaterile definite de acesta din urmă. Unde este cazul, abaterile pot fi sancţionate prin avertisment, urmând ca la repetarea acestora Comisia să impună conducerii luarea măsurilor administrative. Sancţiunile date sau propuse de Comisie vor fi proporţionale cu abaterea comisă şi cu prejudiciul cauzat de aceasta.

Sancţiunile luate de Comisie vor fi puse în aplicare de conducerea universităţii. Comisia va monitoriza aplicarea sancţiunilor de către conducere, va interveni pe lângă aceasta, pentru aplicarea corectă şi la timp a sancţiunilor, şi va apela la forurile superioare în cazul în care conducerea Universităţii nu aplică sau nu aplică corect sancţiunile.

 

4. Mecanismul de decizie

a.       Comisia se întruneşte semestrial, în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori este nevoie, în întâlniri extraordinare;

b.      Cvorumul Comisiei este constituit din jumătate plus unu din membri, dintre care obligatoriu un membru de sex feminin, un membru de sex masculin, un membru student, un membru cadru didactic;

c.       Comisia se reuneşte în şedinţe extraordinare în cel mult 15 zile de la depunerea unei sesizări / reclamaţii;

d.      În  cazul sesizărilor / reclamaţiilor urgente, cel puţin un membru al Comisiei va trebui să preia cazul în regim de urgenţă;

e.       Deciziile Comisiei, inclusiv alegerea membrilor echipelor de analizare a cazurilor, aprobarea rapoartelor de caz şi a sancţiunilor se iau cu majoritate simplă de voturi;

f.        Evaluarea sesizărilor / reclamaţiilor şi efectuarea anchetelor şi audierilor se realizează de către echipe de cel puţin trei membri, numiţi de Comsiei în şedinţele acestuia. Dintre membri, cel puţin unul este de sex feminin, respectiv masculin, unul este student şi unul este cadru didactic;

g.       Raportul de caz şi propunerile de sancţiuni sunt realizate de membrii echipei de analiză a cazului şi se aprobă în cadrul Cvorumului;

h.       Raportul final va conţine luările de poziţie ale celorlalţi membri ai Comisiei dacă acestea există, fie individuale, fie sub forma unei poziţii comune;

i.         Nici unul din membrii Comisiei nu poate fi împiedicat să facă parte din Cvorum sau din echipele de anchetă, cu excepţia situaţiei în care cazul anchetat îl/o pune într-un conflict de interese evident.

 

 5. Sesizările / reclamaţiile şi analizarea cazurilor     

Sesizările se referă, de exemplu, la atenţionarea Comisiei asupra cazurilor de plagiat (sub toate formele sale) şi a cazurilor de fraudă la examene / concursuri.

Reclamaţiile se referă la toate celelalte cazuri: la cazurile de hărţuire, de discriminare, de corupţie – în care există victime identificabile în mod direct, care sunt autoarele reclamaţiilor.

Membrii Comisiei de Etică se pot sesiza din oficiu.

 

6. Procedura de rezolvare a sesizărilor / reclamaţiilor:

6.a. Primirea sesizării / reclamaţiei

-         sesizările / reclamaţiile se depun în termen de cel mult şase luni de la evenimentele care constituie subiectul acestora;

-         nu se acceptă pentru analiză sesizări / reclamaţii anonime;

-         nu se acceptă reclamaţii din partea altor persoane decât a celor direct afectate;

-         sesizările pot aparţine oricărei persoane, membri ai comunităţii academice sau nu, dacă persoanele care fac obiectul lor sunt membri ai comunităţii academice;

-         sesizările / reclamaţiile se primesc la sediul Comisiei, în plic închis, şi sunt luate în evidenţă de secretarul/a acestuia, care eliberează un număr de înregistrare;

-         plicurile închise se deschid numai de către membrii Comisiei sau de către un membru delegat al acestuia;

-         decizia cu privire la validitatea sesizării / reclamaţiei, respectiv la demararea analizei cazului, împreună cu motivaţia acestei decizii, se comunică persoanei care a reclamat în termen de maximum 30 de zile de la depunere;

-         sesizările / reclamaţiile se formulează în scris şi conţin cât mai multe date relevante privind identitatea celei sau celui care reclamă (inclusiv datele de contact), identitatea părţii acuzate de abatere, acţiunile imputate, locul şi data înfăptuirii acestora, eventualii martori, orice alte informaţii considerate relevante (a se vedea modelul de reclamaţie din anexă);

-         la cerere, secretarul/a Comisiei va acorda consiliere cu privire la formularea şi completarea sesizărilor / reclamaţiilor, dar nu poate deschide plicurile cu sesizări sau reclamaţii.

6.b. Notificarea părţii care face subiectul sesizării / reclamaţiei

-         pe parcursul investigării cazului, partea reclamată va fi notificată despre primirea sesizării / reclamaţiei, în scopul de a formula o poziţie scrisă cu privire la faptele imputate. În notificarea adresată părţii reclamate, Comisia va preciza conţinutul sesizării / reclamaţiei, natura informaţiilor solicitate şi o va invita pe aceasta să-şi exprime eventualele obiecţii cu privire la capacitatea membrilor Comisiei de a judeca respectivul caz (conflicte de interese etc.);

-         lipsa unei poziţii scrise şi, în general, lipsa de cooperare a reclamatului/ei nu vor împiedica derularea procedurilor ulterioare;

-         în cazul în care partea reclamată recunoaşte faptele care i-au fost imputate în sesizare / reclamaţie, Comisia poate lua o decizie pe baza sesizării / reclamaţiei şi poziţiei scrise a părţii reclamate.

 

6.c. Investigarea cazului; colectarea datelor; audierea părţilor

Pentru constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri sau acte discutabile în sensul Codului de etică, Comisia va desfăşura o investigaţie, inclusiv prin intervievarea martorilor, audierea şi, dacă este necesar, partea vătămată îşi dă consimţământul, confruntarea părţilor.

6.c.1. Audierea părţilor

După colectarea informaţiilor relevante, Comisia va solicita audierea separată a fiecăreia dintre părţi pentru a comunica informaţiile obţinute în urma investigaţiilor, pentru a le verifica şi pentru a obţine poziţia părţilor cu privire la acestea. În cazul în care întrevederea nu este posibilă, Comisia va comunica informaţiile în scris şi va solicita părţilor o poziţie scrisă.

6.c.2. Confruntarea părţilor

După audierea separată a părţilor, Comisia poate propune confruntarea directă a acestora. Confruntarea părţilor are loc numai în cazul în care se consideră că aceasta este necesară pentru evoluţia analizei cazului respective şi dacă se obţine consimţământul părţii vătămate.

6.c.3. Comunicarea cu părţile

Pe tot parcursul investigaţiei, Comisia poate solicita părţilor, în scris sau verbal, informaţii sau lămuriri cu privire la detaliile cazului.

 

6.d. Raportul Comisiei

Comisia va întocmi raportul, pe baza datelor colectate şi a audierilor/confruntării părţilor, în decursul unei perioade de maximum 60 de zile de la data acceptării formale a începerii  investigării cazului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

Înainte de comunicarea raportului, o copie a acestuia va fi transmisă fiecăreia dintre părţi, cărora li se va solicita o opinie cu privire la conţinutul său. În funcţie de răspunsul părţilor, Comisia va putea opera modificări asupra raportului, sau îl va comunica fără modificări organismelor şi persoanelor competente în domeniu.

Raportul de caz va conţine o constatare cu privire la natura şi veridicitatea faptelor imputate şi a altor fapte relevante. Constatarea va fi motivată pe baza probelor obţinute de Comisia în urma investigaţiilor şi audierilor. Pe baza acesteia, Comisia va lua o decizie cu privire la măsura în care faptele imputate constituie sau nu o încălcare a Codului de etică.

În cazul în care Consiliul găseşte o încălcare a codului de etică, va înainta un raport final de caz părţilor, precum şi organismelor cu prerogative să aplice sancţiunile indicate de acesta. În cazul în care Comisia consideră că natura problemei permite sau necesită concilierea între părţi, pe cale amiabilă, iar încălcarea eticii academice este minoră (de exemplu, neglijenţe minore, lipsa de amabilitate sau impoliteţe etc.), această soluţie va fi propusă părţilor.

 

6.e. Recurs

Reclamantul/a şi reclamatul/a pot contesta deciziile Comisia, în termen de maximum 15 de zile de la comunicarea acestora, la Senatul Universităţii. Următorul organism de recurs este Consiliul ministerial de etică academică.

Consiliul va acorda organismelor care analizează recursul tot sprijinul său, inclusiv prin punerea la dispoziţie a raportului, a documentelor în baza cărora acesta a fost întocmit şi a oricăror alte documente relevante aflate în posesia sa.

 

7. Alte prevederi

7.a. Drepturile reclamantului/ei sunt:

- păstrarea confidenţialităţii ; dacă, în decursul derulării procedurilor, dezvăluirea identităţii reclamantului/ei către terţi este absolut necesară, reclamantului/ei i se va cere permisiunea în acest sens. Dacă reclamantul/a nu îşi dă acordul, se va proceda, în continuare, fără dezvăluirea identităţii acestuia/acesteia, în măsura în care acest lucru este posibil. Dacă ancheta nu poate continua fără dezvăluirea identităţii, iar reclamantul/reclamanta refuză să îşi dea permisiunea, cazul va fi clasat;

-         de a fi consiliat/ă cu privire la depunerea unei sesizări / reclamaţii corect întocmite;

-         de a primi un număr de înregistrare pentru sesizarea / reclamaţia depusă;

-         de a apare în faţa Comisiei, însoţit/ă, dacă doreşte, de un/o reprezentant/ă (avocat/ă, coleg/ă, tutore legal, martor/ă etc.);

-         de a cunoaşte componenţa echipei de caz şi de a contesta, înainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;

-         de a depune luări poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz;

-         de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat conducerii Universităţii şi a depune o opinie scrisă;

-         de a face recurs la decizia Comisiei şi, ulterior, la decizia organismului de recurs din interiorul Universităţii: Senatul.

 

7.b. Drepturile părţii reclamate

-         de a apare în faţa Comisiei, însoţit/ă, dacă doreşte, de un/o reprezentant/ă (avocat/ă, coleg/ă, tutore legal, martor/ă etc.);

-         de a i se comunica componenţa echipei de caz şi de a contesta, înainte de demararea anchetei, capacitatea membrilor acesteia de a lua o decizie corectă;

-         de a depune poziţii în scris şi a avea întrevederi cu membrii Comisiei privitoare la caz;

-         de a primi o copie după raportul finalizat, înainte ca acesta să fie înaintat conducerii Universităţii, şi a depune o opinie scrisă;

-         de a face recurs la decizia Comisiei şi, ulterior, la decizia organismului de recurs din interiorul Universităţii: Senatul.

 

7.c. Confidenţialitate

Accesul terţilor la dosarul de caz, pe durata desfăşurării anchetei, va fi interzis, cu excepţia reprezentanţilor legali ai părţilor şi atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale, a organelor de stat autorizate.

După soluţionarea cazului, accesul terţilor la dosar va fi interzis, cu următoarele excepţii: reprezentanţii legali ai părţilor în cazul unui recurs; membrii organismului de recurs; organele de stat autorizate, atunci când faptele fac subiectul unei investigaţii oficiale; cercetătorii, exclusiv în interesul cercetării academice şi cu respectarea unor standarde stricte de confidenţialitate.

7. d. Arhiva Comisiei

Secretara Comisiei este responsabil/ă cu păstrarea tuturor datelor colectate în dosarele de caz, fie că acestea au fost soluţionate, sau nu.

Comisia va păstra dosarele pe durată nedeterminată, într-un spaţiu adecvat pus la dispoziţia acestuia de conducerea UNBM.

7.e. Conflicte de interese

În cazul în care partea reclamantă sau partea reclamată solicită excluderea unui/unei membru/e a Comisiei de la judecarea şi anchetarea cazului din cauza unui conflict de interese, acestuia/acesteia i se va permite sau impune să se retragă de la investigarea sesizării / reclamaţiei.

În caz contrar, Comisia va decide prin vot, cu majoritate simplă, cu privire la capacitatea acestuia/acesteia de a judeca şi ancheta cazul. În situaţia recuzării, membrul/a Comisiei recuzat/ă nu va participa la echipa de caz şi la votarea raportului de caz.

 

Preşedinte :    Prof. Univ.dr. Tamas Hutira

Secretar :       Jurist Viorica Mihoc

Membri :        Lector univ.dr. Delia Suiogan

Conf.univ.dr. Floarea Damian

Economist Dora Cupşenar

Student Ilona Frind, Facultatea de Ştiinţe

Student Cristian Laszlofi, Facultatea de Inginerie.

 

Baia Mare, 15. IX. 2005