Descarca varianta .pdf

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

Str. Victor Babeş, nr. 62/A, 430083 Baia Mare, Romania

Tel. (00)40 - 36 – 2401265, (00)40 - 262 – 276059; Fax: (00)40 - 262 - 276153

E-mail: paye@ubm.ro; vberinde@ubm.ro; vasile_berinde@yahoo.com

 

 

 

 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

Rectorat

 

 

                                                                                         APROBAT ÎN

                                                                     ŞEDINŢA DE SENAT DIN 26. 06. 2006

 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

 

 

Capitolul 1. Preambul ……………………………………………………………………3

Capitolul 2. Generalităţi şi terminologie……………….. ………………………………3

Capitolul 3. Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat …….………...4

Capitolul 4. Conducătorul de doctorat..….………………………………………….......4

Capitolul 5. Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat ..…….......5

Capitolul 6. Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat ……………….....5

Capitolul 7. Doctorandul  ……………………………………………………………......9

Capitolul 8. Admiterea la studii universitare de doctorat …………………………….10

Capitolul 9. Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat ……………………………...11

Capitolul 10. Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei …………………....13

Capitolul 11. Prevederi finale şi tranzitorii …………………………………………….14

Anexe la Regulamentul de doctorat ………………………………………………...15

Contract de Studii Doctorale  …...…………………………………………………........15

Contractul Disciplinelor din programul de Pregătire Universitară Avansată ………...17

 


CAPITOLUL 1

Preambul

 

Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, care se bazează pe creaţie şi cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă.

Perfecţionarea prin doctorat constituie o cale prin care absolvenţii studiilor universitare care doresc să se dedice cercetării şi învăţământului îşi pot desăvârşi pregătirea dobândind multe din abilităţile necesare cercetătorului ştiinţific.

Regulamentul a fost elaborat ţinând seama de prevederile următoarelor documente:Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare; Hotarârea de Guvern nr. 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat; Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006; Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3496 din 11 martie 2003 privind întreruperea activităţii de doctorat; Hotarârea de Guvern nr. 1169 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea Hotarârii de Guvern nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

Acest regulament stipulează cadrul general privind organizarea studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Nord din Baia Mare. Pentru fiecare domeniu de doctorat în parte, acesta poate să fie detaliat, după caz. Au fost folosite ca model Regulamente similare de la alte instituţii de învăţământ superior din ţară

 

CAPITOLUL 2

Generalităţi şi terminologie

 

(1)[Generalităţi] Prezentul regulament se referă la toate aspectele de organizare şi desfăşurare a activităţii de doctorat în cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare.

(2) [Cadrul instituţional, legal şi contractual] Universitatea de Nord din Baia Mare este IOD în domeniile: 1. Inginerie mecanică, prin ordinul MEdC nr. 4212/20.07.2000; 2. Filologie, prin ordinul MEdC nr. …. 2004 şi 3. Matematică, prin ordinul MEdC nr. 4212/20.07.2006.

Prevederile HG nr. 567/2005 împart doctoratul în două tipuri: doctorat ştiinţific şi doctorat profesional. Specialiştii din domeniile fundamentale arte şi cultură fizică şi sport pot obţine fie doctorat profesional, fie doctorat ştiinţific. La  Universitatea de Nord din Baia Mare se acordă numai doctorat ştiinţific.

(3) [Organizare generală] Stagiul de perfecţionare prin doctorat reprezintă o formă specifică de şcolarizare orientată spre fiecare individ în parte şi coordonată, de regulă, de un conducător de doctorat sau mai mulţi dacă este în cotutelă. Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de cel mult 3 ani universitari şi cuprind două componente, care se desfăşoară sub îndrumarea unui conducător de la Şcoala doctorală de la UNBM: un program de pregătire universitară avansată şi un program de cercetare ştiinţifică. Doctoratul se finalizează cu susţinerea publică a unei lucrări elaborate de doctorand, numită teză de doctorat.

Participarea la studiile de perfecţionare prin doctorat se face în urma unei înscrieri, a îndeplinirii unor obligaţii şcolare şi ştiinţifice specifice, iar finalizarea sa se face prin realizarea unei lucrări numită teză, evaluarea acesteia de către o comisie numită de rector şi o susţinere publică finală.

Programul de pregătire universitară avansată asigură pregătirea doctorandului prin activităţi didactice şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul şcolii doctorale de la UNBM şi se realizează în primul an al doctoratului. El are o durată de un an universitar (2 semestre) şi nu poate fi prelungit. Programul de cercetare ştiinţifică este organizat în specialitatea de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat şi se realizează pe întregul parcurs al doctoratului. Programul de cercetare ştiinţifică are, de regulă, o durată de cel mult 3 ani universitari (6 semestre). În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare, durata programului de cercetare ştiinţifică poate fi prelungită cu 1-2 ani, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(4) [Forme de organizare] În Universitatea de Nord din Baia Mare se organizează numai doctorat ştiinţific în forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă (cu taxă).

La ambele forme de învăţământ ale studiilor universitare de doctorat, cele două componente ale studiilor universitare de doctorat - programul de pregătire universitară avansată şi programul de cercetare ştiinţifică - sunt obligatorii, iar cerinţele acestor programe sunt identice la aceste două forme.

Taxele pentru studii universitare de doctorat în regim cu taxă se propun anual de către Şcoala doctorală de la UNBM, înainte de desfăşurarea concursului de admitere la doctorat, pe baza taxelor minime stabilite de Senatul UNBM şi se aprobă de către Senatul UNBM. Se stabileşte o taxă anuală de studii şi o taxă pentru susţinerea publică a tezei de doctorat. Taxele sunt făcute publice odată cu anunţarea concursului de admitere la doctorat.

 

CAPITOLUL 3

Instituţia organizatoare de studii universitare de doctorat (I.O.S.U.D.)

 

(1) În Universitatea de Nord din Baia Mare funcţionează o şcoală doctorală, cu domeniile acceptate anterior ca domenii organizatoare de doctorat: Inginerie Mecanică, Filologie şi Matematică.

(2) [Organizarea Şcolii Doctorale] Şcoala Doctorală a Universităţii este constituită din totalitatea conducătorilor de doctorat din Universitate, alţi specialişti din ţară şi străinătate.

(3) [Conducerea Şcolii Doctorale] Şcoala Doctorală este condusă şi reprezentată de un director numit de Rectorul Universităţii de Nord dintre membrii Senatului Universităţii, membru de drept în Consiliul Academic şi de un Consiliu al Şcolii Doctorale, format din trei reprezentanţi. 

(4) [Competenţe] Consiliul Şcolii Doctorale are următoarele competenţe:

a) asigură menţinerea şi adaptarea permanentă a nivelului doctoratului la cele mai înalte standarde ştiinţifice şi academice.

b) asigură schimbul de informaţie în legătură cu modalităţile de desfăşurare a activităţilor de doctorat.

c) asistă conducerea Universităţii prin întocmirea periodică a unor planuri de tendinţă menite să propună perfecţionările care se impun în planurile de învăţământ pentru ciclurile universitare inferioare doctoratului.

d) stabileşte calendarul activităţilor anuale comune ale studiilor doctorale.

e) transmite Rectorului lista avizată de propuneri de conducători de doctorat pentru semnare şi expediere oficială spre autoritatea naţională în domeniul titlurilor ştiinţifice.

f) propune Rectorului numărul maxim de doctoranzi pe care îl poate conduce un conducător de doctorat.

g) organizează comisii ad-hoc pentru analiza şi judecarea activităţii şi faptelor conducătorilor de doctorat şi transmite concluziile Rectorului pentru continuarea procedurilor potrivit normelor Universităţii.

 

CAPITOLUL 4

Conducătorul de doctorat

 

(1) [Condiţii] Conducătorii de doctorat pot fi profesori universitari, profesori universitari consultanţi sau cercetători ştiinţifici pricipali gr.I, afiliaţi Universităţii, care au titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul respectiv.

Îndrumarea doctorandului poate fi realizată şi de doi conducători de doc-torat, mai ales în cazul temelor de cercetare ştiintifică interdisciplinară. Alegerea celui de-al doilea conducator se face după înmatricularea doctorandului, cu acordul primului conducător de doctorat. Al doilea conducător de doctorat poate fi din UNBM sau din orice altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat din ţară sau din străinatate.

1) Dacă ambii conducători de doctorat activează în UNBM, atunci se încheie între ei, în scris, un acord de cotutelă, care se aprobă de Rectorul UNBM, acord prin care se stabilesc responsabilităţile fiecărui conducător de doctorat.

2) Dacă cel de-al doilea conducător nu activează în UNBM, atunci se încheie, în scris, un acord de cotutelă între UNBM şi instituţia unde cel de-al doilea condu-cător îndrumă doctoranzi. Acest acord stipulează cerinţele specifice ale organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două instituţii implicate, inclusiv obligaţiile lor financiare, în concordanţă cu rolul pe care îl au în cotutelă şi cu legislaţia din domeniu. UNBM, care l-a înmatriculat iniţial pe doctorand, are rolul principal, iar cealaltă instituţie are rolul de cotutelă.

(2) [Pierderea calităţii de conducător de doctorat] Prin încetarea contractului de muncă la Universitate sau în instituţiile care formează consorţii cu Universitatea, se pierde automat calitatea de conducător de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conducători de doctorat din aceeaşi instituţie.

(3) [Pensionare, consultanţă] După pensionare, conducătorul de doctorat, cu excepţia celui care a obţinut calitatea de profesor universitar consultant, îşi continuă prestaţia prin finalizarea activităţii doctoranzilor înmatriculaţi. Profesorii consultanţi îşi continuă activitatea conform legii. Profesorul consultant nu mai poate primi spre îndrumare noi doctoranzi după vârsta de 70 de ani, având însă obligaţia de a finaliza activitatea doctoranzilor înscrişi.

(4) [Număr de doctoranzi înscrişi] Numărul doctoranzilor în activitate la un conducător ştiinţific este de maximum 15. Fac excepţie de la această regulă conducătorii de doctorat care primesc alţi doctoranzi prin redistribuire sau au solicitări din partea unor candidaţi din străinătate.

(5) [Doctoranzi înscrişi anterior] La data intrării în vigoare a prezentului regulament se aplică prevederile Cap.4, paragraf 4, începând cu admiterea 2005 – 2006. Doctoranzii aflaţi în activitate pe baza prevederilor anterioare îşi desfăşoară programul conform acestora. Numărul doctoranzilor înmatriculaţi la un conducător ştiinţific, potrivit vechilor norme, se consideră în lichidare şi nu afectează cifra reglementată prin prezentul Regulament.

 

CAPITOLUL 5

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de doctorat

 

(1) [Proceduri de asigurare a calităţii] Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.

(2) [Responsabili de calitatea doctoratului] Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt Universitatea ca I.O.S.U.D, şcoala doctorală şi, implicit, conducătorul de doctorat şi doctorandul.

(3) [Evaluare externă] În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, poate lua următoarele măsuri:

a) retragerea dreptului I.O.S.U.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioadă de până la 3 ani;

b) retragerea calităţii de conducător de doctorat;

c) retragerea titlului de doctor.

 

CAPITOLUL 6

Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

 

(1) [Durata ciclului de studii universitare] Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, durata poate fi prelungită cu maximum 2 ani, în condiţiile prevăzute de lege.

(2) [Întreruperea doctoratului] Doctoratul se poate întrerupe pe baza unei motivaţii temeinice, cu aprobarea conducerii Universităţii, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de întrerupere cumulate nu pot depăşi 2 ani.

(3) [Prelungirea doctoratului] Durata desfăşurării doctoratului se prelungeşte în caz de întrerupere, corespunzător cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate de conducerea Universităţii.

(4) [Contractul de studii doctorale] Doctoratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii doctorale încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat şi Universitate. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.

(5) [Contractul de studii doctorale] Modelul de contract se elaborează în concordanţă cu prevederile regulamentului de organizare şi desfăşurare a doctoratului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi constituie anexă la prezentul regulament.

(6) [Contractul de studii doctorale] Doctoratul se desfăşoară în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale încheiat între Universitatea de Nord din Baia Mare, conducător de doctorat şi doctorand.

(7) [Programul de pregătire universitară avansată] Programul de pregătire universitară avansată [PSUA] se desfăşoară pe baza planului de învăţământ aprobat de Senatul Universităţii şi are o durată de 2 semestre.

(8) [Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată] Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii de doctorat şi discipline de metodologia cercetării, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru deschiderea orizontului profesional şi cultural (matematici superioare, a doua limbă străină etc) şi pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de doctorat pe piaţa muncii.

(9) [Planul de învăţământ al programului de pregătire universitară avansată] Programul de pregătire universitară avansată va cuprinde un număr de discipline (6-8), precum şi un program de studiu individual adecvat. Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară pe baza unui contract al disciplinelor, întocmit de conducătorul de doctorat şi aprobat de conducerea şcolii doctorale.

Pentru fiecare disciplină studiată în cadrul Şcolii doctorale de la UNBM sunt prevăzute 3-4 ore fizice săptămânal. Numărul de ore afectate cursului, seminarului şi lucrărilor aplicative este propus de titularul disciplinei şi este avizat de directorul şcolii doctorale, care stabileşte şi numărul de credite transferabile alocate disciplinelor, ţinând seama că pentru fiecare semestru sunt alocate 30 de credite. Programa disciplinei este fixată de titularul acesteia. În cadrul seminariilor, doctoranzii îşi pot prezenta rezultatele propriilor cercetări.

(10) [Evaluarea cunoştinţelor în programul de pregătire universitară avansată] În cadrul programului de pregătire universitară avansată, pentru a evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează sistemul de credite transferabile. Universitatea, prin conducerea şcolii doctorale, va stabili propriile reguli de evaluare a doctoranzilor şi criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată.

Titularii disciplinelor din cadrul Şcolii doctorale de la UNBM sunt profesori universitari, conferenţiari universitari sau cercetători ştiin-ţifici gradul I cu o activitate didactică şi ştiintifică relevantă, care sunt apreciaţi pe plan naţional şi internaţional. La realizarea activităţilor de seminar şi la lucrările aplicative pot participa şi alte cadre didactice care au cel puţin gradul didactic de lector universitar şi titlul de doctor sau sunt cercetători ştiinţifici având cel puţin gradul III şi titlul de doctor.

În vederea ridicării nivelului de pregătire a doctoranzilor din cadrul Şcolii doctorale de la UNBM, se vor invita şi specialişti cu o valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, pentru a participa la activi-tăţile didactice şi ştiinţifice.

Activităţile didactice din cadrul Şcolii doctorale de la UNBM se desfăşoară pe parcursul a 14 saptamâni / semestru. Toate disciplinele predate într-un semestru se încheie cu un examen. Comisia de examinare este formată din titularul cursului şi încă un membru având cel puţin funcţia de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II. Unul dintre examinatori va fi, pe cât posibil, conducătorul de doctorat al doctorandului. Rezultatul examinării se apreciază cu unul dintre următoarele calificative: Foarte bine, Bine, Satisfăcător şi Nesatisfăcător. În cazul în care un doctorand obţine unul dintre ultimele două calificative, el este obligat să repete examenul respectiv. Dacă, nici după repetarea examenului, doctorandul nu obţine unul dintre calificativele Foarte bine sau Bine, el este exmatriculat de la studiile universitare de doctorat prin decizie a Rectorului UNBM.

(11) [Durata programului de cercetare ştiinţifică] Programul de cercetare ştiinţifică are o durată de 4 semestre şi este organizat în domeniul de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

(12) [Metode de cercetare] Cercetarea ştiinţifică se bazează pe metode cantitative şi calitative agreate de comunitatea ştiinţifică dintr-un domeniu.

(13) [Proiectul de cercetare ştiinţifică] Pentru promovarea doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică, acesta susţine public un proiect de cercetare ştiinţifică.

(14) [Tema proiectului de cercetare ştiinţifică] Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată, domeniul de expertiză al conducătorului de doctorat şi cu programele şi politica instituţională ale Universităţii de Nord din Baia Mare.

(15) [Comisia de examinare a proiectului] Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi 2 specialişti cu titlul de doctor şi funcţie didactică de cel puţin conferenţiar universitar din domeniul de specialitate al temei propuse sau din consorţiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor legale. Comisia este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea Şcolii Doctorale şi va participa la toate evaluările activităţilor doctorandului în programul de cercetare ştiinţifică.

(16) [Rezultatele evaluării proiectului] Rezultatele evaluării se exprimă printr-unul dintre următoarele calificative: ,,foarte bine", ,,bine", ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător". Calificativele „foarte bine” şi „bine” permit promovarea directă a doctorandului în programul de cercetare. În cazul obţinerii calificativului ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul prezintă un nou proiect.

(17) [Exmatricularea din ciclul de studii universitare de doctorat] Dacă şi la a doua susţinere a probei de promovare în programul de cercetare se obţine calificativul ,,satisfăcător" sau ,,nesatisfăcător", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeşte un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

(18) [Îndrumarea doctorandului] Programul de cercetare ştiinţifică se realizează sub îndrumarea conducătorului de doctorat, în cadrul unei echipe de cercetare ştiinţifică, sau în colaborare cu alte universităţi.

(19) [Îndrumarea doctorandului] În cazul doctoratului interdisciplinar, îndrumarea poate fi realizată de doi conducători de doctorat din domeniile care concură la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand şi aprobat de Universitate. Cei doi conducători de doctorat pot să aparţină aceleeaşi instituţii de învăţământ superior sau partenerilor din consorţiu sau pot să-şi desfăşoare activitatea în două I.O.S.U.D. diferite. În acest caz, între instituţii se încheie un acord de cotutelă.

(20) [Îndrumarea doctorandului] Activitatea de îndrumare a doctoranzilor este inclusă în norma didactică sau de cercetare a conducătorului de doctorat, potrivit reglementărilor legale în vigoare. În cazul îndrumării programului de cercetare al unui doctorand de către doi conducători de doctorat, normarea se face proporţional cu activitatea de îndrumare a fiecărui conducător de doctorat, stabilită în scris.

(21) [Acceptarea proiectului] Programul de cercetare ştiinţifică începe după acceptarea de către conducerea Universităţii a proiectului de cercetare ştiinţifică care devine, în acelaşi timp, temă pentru realizarea tezei de doctorat.

(22) [Desfăşurarea PCS] Programul de cercetare ştiinţifică [PCS]se poate desfăşura în cadrul Universităţii, în cadrul institutelor Academiei Române sau al altor institute de cercetare din ţară sau străinătate.

(23) [Raportarea rezultatelor PCS] Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere în cadrul Universităţii, sub forma unor rapoarte ştiinţifice. Aceste rapoarte ştiinţifice stau la baza programului de publicaţii ştiinţifice asumat de doctorand. Astfel, în perioada de pregătire a tezei de doctorat, doctorandul are obligaţia de a prezenta 3-4 rapoarte ştiinţifice în faţa comisiei de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică şi de a publica 3- 4 articole în reviste recunoscute de Centrul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie (CENAPOSS), în volume ale conferinţelor naţionale publicate în edituri recunoscute de CENAPOSS sau în volume ale unor conferinţe internaţionale din domeniul de specializare al doctorandului.

(24) [Finalizarea PCS] Programul de cercetare ştiinţifică se finalizează prin prezentarea publică a tezei de doctorat.

(25) [Acoperirea cheltuielilor] Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare ştiinţifică, susţinerea publică a tezei de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se suportă de la buget sau din taxa de doctorat, aprobată de Senatul Universităţii de Nord din Baia Mare.

(26) [Doctorat în cotutelă] Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă internaţională, naţională sau locală.

(27) [Acord de doctorat în cotutelă] În situaţia prevăzută la aliniatul (26), doctorandul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate.

(28) [Înmatricularea la doctorat în cotutelă] I.O.S.U.D. care înmatriculează iniţial doctorandul are rolul principal, iar I.O.S.U.D. care participă în cotutelă la organizarea şi desfăşurarea doctoratului are rolul de cotutelă.

(29) [Acord de doctorat în cotutelă] Acordul prevăzut la alin (26) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării doctoratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.D, în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte îl asumă în cadrul cotutelei şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.

(30) [Acord de doctorat în cotutelă] Acordul prevăzut la alin.(26) prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de doctor de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.

(31) [Forma de învăţământ] Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă şi fără frecvenţă.

(32) [Doctoratul fără frecvenţă - finanţare] Doctoratul fără frecvenţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru doctoratul în regim cu taxă şi cuantumul taxei se stabilesc de către Senatul Universităţii, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii.

(33) [Doctoratul cu frecvenţă – cu bursă şi fără bursă] Numărul de locuri se stabileşte de MEdC la propunerea universităţii.

(34) [Obligativitatea PSUA şi PCS] Cele două componente ale ciclului de studii universitare de doctorat – programul de studii universitare avansate şi programul de cercetare ştiinţifică sunt obligatorii pentru ambele forme de învăţământ.

(35) [Schimbarea formei de învăţământ] Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, forma de învăţământ poate fi schimbată, numai după încheierea ciclului de studii universitare avansate sau pe parcursul programului de cercetare, cu modificarea corespunzătoare a contractului de studii doctorale.

(36) [Transferul la un alt conducător, schimbarea conducătorului de doctorat] Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, în situaţii speciale, doctorandul se poate transfera la un alt conducător din acelaşi domeniu de specializare, cu acordul celor doi conducători şi cu aprobarea şcolii doctorale. Doctorandul poate solicita conducerii Universităţii schimbarea conducătorului de doctorat în cazul în care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respectă clauzele din contractul de studii.

(37) [Aprobarea schimbării conducătorului de doctorat] Conducerea Universităţii aprobă schimbarea după obţinerea acordului scris al unui nou conducător de doctorat, în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu.

(38) [Schimbarea temei de doctorat] Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singură dată în timpul programului de cercetare ştiinţifică, pe baza susţinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare.

(39) [Aprobarea schimbării temei de doctorat] Schimbarea temei tezei de doctorat se aprobă de conducerea şcolii doctorale, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat doctorandul şi nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

(40) [Aprobarea schimbării temei de doctorat] În cazul doctoratului în cotutelă, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor I.O.S.U.D.

 

CAPITOLUL 7

Doctorandul

 

(1) [Calitatea de doctorand] Persoana admisă la doctorat are pe întreaga perioadă de desfăşurare a acestuia – de la înmatricularea în ciclul de studii de doctorat până la susţinerea publică a tezei de doctorat – calitatea de doctorand, calitate asimilată celei de asistent de cercetare pe perioada programului de pregătire universitară avansată şi de cercetător ştiinţific pe perioada programului de cercetare ştiinţifică.

(2) [Pierderea statutului de doctorand] Doctorandul exmatriculat pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de doctorat, pierde statutul de doctorand.  Doctoranzilor exmatriculaţi de la studiile de doctorat şi reînmatriculaţi li se pot recunoaşte, la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea conducerii Şcolii Doctorale, promovarea unor probe din programul de pregătire universitară avansată.

(3) [Drepturile doctorandului cu frecvenţă]

Doctoranzii înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă pot obţine, în condiţiile legii, burse de doctorat, pe baza unui concurs organizat anual de Şcoala doctorală de la UNBM, în funcţie de numărul de locuri aprobate de MEdC şi repartizate şcolii de către Senatul UNBM. Bursele pot fi acordate în următoarele variante: bursă pentru primul an de studii, bursă pentru următorii doi ani de studii şi bursă pentru întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat.

Bursa de doctorat reprezintă o îndemnizaţie egală cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada primului an de studii, respectiv, cu salariul de cercetător ştiinţific pentru perioada următorilor doi ani. Plata bursei este conditionată de depunerea lunară, de către conducătorul de doctorat, a fişei de pontaj la Serviciul personal al UNBM. Pentru doctoranzii cu frecvenţă care au bursă, UNBM plăteşte lunar contribuţiile, datorate potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate precum şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Baza de calcul a contribuţiilor datorate o constituie cuantumul bursei.

Doctoranzii de la forma cu frecvenţă, care au obţinut bursă, au obligaţia de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare, sub îndrumarea conducătorului de doctorat, pe toată perioada bursei. Conducătorii de doctorat planifică, urmăresc, coordonează şi răspund de desfăşurarea acestor activităţi. Pentru completarea veniturilor ce le revin din bursă, doctoranzii de la forma cu frecvenţă, cu bursă, pot efectua şi activităţi didactice la UNBM în regim de plata cu ora, în volum de cel mult 6 ore didactice săptămânal, media anuală (activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de practică pedagogică sau profesională). De acest drept pot beneficia şi doctoranzii cu frecvenţă nebursieri sau doctoranzii la forma fără frecvenţă, în limita orelor disponibile.

(4) [Drepturile doctorandului fără frecvenţă] Doctoranzii care urmează studiile în forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare, au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.

Doctoranzii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia plătească taxa anuală de studii, în tranşe, în conformitate cu hotărârile Senatului UNBM în această privinţă. Taxa pentru susţinerea publică a tezei de doctorat se va achita cel mai târziu în ziua depunerii tezei pentru susţinerea publică.

(5) [Drepturile doctorandului – acordarea titlului de doctor] Doctoranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contract şi susţin cu succes teza de doctorat în condiţiile de la cap.IX alin.(27), primesc titlul de doctor în domeniul de studiu abordat.

 

CAPITOLUL 8

Admiterea la studii universitare de doctorat

 

(1) [Admiterea la studii universitare de doctorat] Admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de Şcoala doctorală, de regulă înainte de începutul anului universitar.

(2) [Organizarea concursului] Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la doctorat se realizează în conformitate cu prezentul regulament.

(3) [Organizarea concursului] Concursul de admitere conţine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv şi un examen de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională.

(4) [Înscrierea la concursul de admitere] Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţate din timp de către I.O.S.U.D. – Universitatea de Nord din Baia Mare.

(5) [Examenul de competenţă lingvistică] Examenul de competenţă lingvistică se susţine la catedra de limbi străine a Universităţii, care eliberează un certificat de competenţă lingvistică.

(6) [Examenul de competenţă lingvistică] Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

(7) [Participarea la concursul de admitere] Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat numai absolvenţii studiilor universitare de masterat.

(8) [Participarea la concursul de admitere] Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în conformitate cu prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

(9) [Participarea la concursul de admitere] Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat sunt:

1) fişa de înscriere ;

2) curriculum vitae ;

3) lista lucrărilor ştiinţifice publicate ;

4) copie legalizată după certificatul de naştere;

5) copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele de familie) ;

6) copie legalizată după diploma de bacalaureat ;

7) copie legalizată după diploma de licenţă şi foto-copie după foaia matricolă de la studiile de lungă durată ;

8) copie legalizată după diploma de studii aprofundate sau de masterat şi foto-copie după foaia matricolă corespunzătoare, în cazul candidaţilor care au absol-vit astfel de studii ;

9) copie după buletinul/cartea de identitate.

În cazul absolvenţilor din anul calendaristic când are loc concursul de admitere, diplomele şi foile matricole aferente pot fi înlocuite cu adeverinţe provizorii, care să certifice studiile respective.

(10) [Comisiile de admitere] Comisiile de admitere la studii doctorale sunt formate din 3-5 membri şi se constituie din conducători de doctorat din acelaşi domeniu sau din domenii apropiate, propuse, pe domenii de specialitate, de conducerea şcolii doctorale şi aprobate de conducerea Universităţii. Din comisie pot face parte şi alţi specialişti din ţară sau străinătate, având cel puţin titlul de conferenţiar.

(11) [Validarea rezultatelor admiterii] Validarea rezultatelor admiterii şi înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se fac prin decizii ale conducerii şcolii doctorale, aprobate de către Rectorul Universităţii.

(12) [Completarea contractului de studii] În termen de 30 de zile de la înmatriculare, conducătorul de doctorat şi doctorandul vor completa un contract de studii, după modelul anexat prezentului regulament.

 

CAPITOLUL 9

Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

   

(1) [Conţinutul tezei de doctorat] În cazul doctoratului ştiinţific, teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.

(2) [Cerinţe pentru teza de doctorat] Teza de doctorat se elaborează conform cerinţelor stabilite de conducătorul de doctorat în condiţiile prezentului regulament. Se recomandă ca:

a) Teza de doctorat trebuie să fie compusă din părţi/capitole standard: cuprins, introducere, stadiul actual al cunoaşterii, contribuţiile originale, bibliografie, anexe (dacă este cazul);

b) Titlul tezei trebuie să fie concret şi să reflecte conţinutul cercetării;

c) Stadiul cunoaşterii trebuie să reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie 66% din volumul tezei, fără stabilirea unui număr obligatoriu de pagini, nici pentru teză, nici pentru părţile ei componente;

d) Redactarea lucrării trebuie să fie realizată conform normelor internaţionale, cu bibliografia (referinţele) citate în text în ordinea utilizării acestora; se cere ca părţi din teză să fie publicate în reviste de interes naţional sau internaţionale indexate de autorităţi în domeniu. În cazul în care publicarea se face în reviste româneşti, cel puţin una va fi publicată în revistele Universităţii.

e) Coperta tezei de doctorat va avea un format standard şi va fi pusă la dispoziţie de Universitate.

(3) [Condiţii de depunere a tezei] Pentru susţinerea publică, teza se depune la rectorat, în patru exemplare, cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi cu avizul directorului Şcolii Doctorale.

(4) [Condiţii de depunere a tezei în cotutelă] În cazul doctoratului în cotutelă, teza de doctorat se depune la I.O.S.U.D. care a făcut înmatricularea iniţială a doctorandului, împreună cu referatele favorabile ale celor doi conducători de doctorat şi cu sinteza analizei preliminare prevăzute la alin. (7).

(5)[Documentele anexe depunerii] La depunerea tezei, doctorandul va prezenta următoarele acte:

1. Cerere de depunere a tezei - 2 exemplare

2. Propunere comisie - 2 exemplare

3. Fişa personală - 2 exemplare

4. Curriculum vitae - 2 exemplare

5. Listă lucrări - 2 exemplare

6. Extras din procesul verbal al şedinţei de catedră/colectivului de cercetare în care a fost prezentată teza - 2 exemplare

7. Referatul conducătorului (sau a conducătorilor în cazul cotutelei) - 2 exemplare

8. Titlul tezei tradus în limba engleză semnat de conducătorul ştiinţific şi de doctorand - 1 exemplar

(6) [Redactarea tezei] Teza de doctorat poate fi redactată şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii de doctorat.

(7) [Analiza tezei] Teza de doctorat finalizată este supusă unei analize preliminare în cadrul catedrei de specialitate, înainte de a fi propusă evaluării de către membrii comisiei de doctorat (analiză şi susţinere).

(8) [Depunerea tezei] Teza de doctorat se prezintă conducerii şcolii doctorale împreună cu referatul favorabil al conducătorului de doctorat şi cu o sinteză a analizei preliminare efectuate de catedra de specialitate.

(9) [Evaluarea tezei] Conducerea şcolii doctorale trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialişti, denumită în continuare comisie de doctorat, analiză şi susţinere. Ea este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de conducerea şcolii doctorale, prin decizia rectorului.

(10) [Alcătuirea comisiei de doctorat] Comisia de doctorat este alcătuită din preşedinte, conducătorul de doctorat şi trei referenţi oficiali, dintre care cel puţin doi îşi desfăşoară activitatea în afara Universităţii de Nord din Baia Mare.

(11) [Preşedintele comisiei de doctorat] Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii Universităţii, de regulă decanul facultăţii la care activează conducătorul de doctorat.

(12) [Referenţii oficiali] Referenţii oficiali sunt specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat, au titlul de doctor şi au funcţia didactică de cel puţin conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific principal gradul I.

(13) [Referenţi oficiali din străinătate] Din comisie pot face parte şi specialişti din alte ţări, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (12).

(14) [Alcătuirea comisiei de doctorat în cotutelă] În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat cuprinde reprezentanţi ai ambelor I.O.S.U.D. Comisia de doctorat poate fi completată cu 1-2 referenţi provenind din alte instituţii de învăţământ superior, la propunerea conducătorilor de doctorat. Preşedintele comisiei este un reprezentant al conducerii conform alin.(11), care organizează susţinerea publică a tezei de doctorat.

(15) [Depunerea referatelor de analiză] Referenţii oficiali au obligaţia să depună referatele de analiză la conducerea şcolii doctorale în termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. În cazul în care unul sau mai mulţi referenţi oficiali apreciază în mod justificat că teza de doctorat este nesatisfăcătoare, aceasta va trebui refăcută. Teza de doctorat refăcută se depune la conducerea şcolii doctorale, cu acordul scris al conducătorului de doctorat şi al referenţilor implicaţi.

(16) [Schimbarea referenţilor oficiali] În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu acordul conducerii şcolii doctorale şi aprobare Rectorului Universităţii.

(17) [Organizarea susţinerii publice] Organizarea susţinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarată, la propunerea directorului şcolii doctorale, numai dacă toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.

(18) [Programul şedinţei de susţinere] Şedinţa de susţinere publică se desfăşoară sub însemnele academice ale universităţii astfel:

- Preşedintele comisiei de doctorat face o scurtă prezentare a activităţii ştiinţifice a doctorandului;

- Prezentarea tezei de către doctorand;

- Prezentarea referatelor conducătorului de doctorat şi ale referenţilor oficiali;

- Prezentarea de către preşedinte a sintezei aprecierilor trimise de către specialişti care au primit rezumatul lucrării;

- Dezbaterea, care se desfăşoară astfel: după prezentarea tezei, a referatelor de specialitate şi respectiv, a sintezei aprecierilor transmise pe baza rezumatului lucrării, preşedintele comisiei invită la întrebări, răspunsuri şi discuţii, la care participă deopotrivă doctorandul, membrii comisiei şi specialişti aflaţi în sală.

- Comisia se retrage pentru deliberare şi întocmirea procesului verbal.

(19) [Deliberarea comisiei] Pe baza prezentării tezei, a referatelor oficiale şi a dezbaterilor, comisia deliberează şi acordă prin vot majoritar simplu (minimum 3 voturi), unul din calificativele "foarte bine", "bine" şi, respectiv, "satisfăcător".

(20) [Comunicarea hotărârii comisiei] După deliberarea din cadrul comisiei, preşedintele comunică în şedinţa publică hotărârea acesteia.

(21) [Informarea comunităţii ştiinţifice] Conducerea şcolii doctorale a Universităţii de Nord din Baia Mare informează comunitatea ştiinţifică de specialitate asupra conţinutului tezei de doctorat aprobate în vederea susţinerii publice, asigurând accesul la conţinutul lucrării în biblioteca instituţiei şi folosind anunţul scris şi afişarea electronică pe site-ul instituţiei.

(22) [Rezumatul tezei de doctorat] Doctorandul va elabora un rezumat al tezei de doctorat, în limba română şi în limba engleză, pe care îl transmite unor specialişti în domeniu, din ţară şi din străinătate, pentru obţinerea unor puncte de vedere necesare evaluării, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului.

(23) [Evaluarea rezumatului tezei de doctorat] Opiniile exprimate în scris de către specialişti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit preşedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

(24) [Rezumatul tezei de doctorat] În situaţia în care teza este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu şi în limba română.

(25) [Susţinerea tezei de doctorat] Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de doctorat.

(26) [Susţinerea tezei de doctorat] Data şi locul susţinerii tezei de doctorat se afişează la sediul Universităţii de Nord din Baia Mare cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de preşedintele comisiei de doctorat.

(27) [Susţinerea tezei de doctorat] Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa a cel puţin patru din cei cinci membri ai comisiei, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a conducătorului de doctorat.

(28) [Susţinerea tezei de doctorat] În cazul tezei de doctorat redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.

(29) [Susţinerea tezei de doctorat] Susţinerea publică a tezei de doctorat se constituie într-o dezbatere ştiinţifică şi profesională la care participă doctorandul, membrii comisiei şi specialiştii aflaţi în sală.

(30) [Susţinerea tezei de doctorat] Dezbaterea se axează pe elementele de originalitate şi excelenţă ale tezei de doctorat, precum şi pe recunoaşterea valorică a rezultatelor obţinute.

(31) [Evaluarea tezei de doctorat] Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat, comisia evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie spre validare Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

(33) [Evaluarea tezei de doctorat] În cazul atribuirii calificativului satisfăcător", comisia va preciza elementele de conţinut care urmează a fi refăcute sau completate în teza de doctorat şi va solicita o nouă susţinere publică a tezei.

 

CAPITOLUL 10

Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei

 

(1) [Dosarul doctorandului] Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează conducerii şcolii doctorale pentru a completa dosarul doctorandului.

(2) [Validarea hotărârii comisiei de doctorat] Rectoratul Universităţii transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea validării hotărârii comisiei de doctorat de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

(3) [Înmânarea diplomei de doctor] Înmânarea diplomei se face în cadru festiv, în cadrul unei ceremonii bianuale, publice, organizate la nivelul Universităţii.

 


CAPITOLUL 11

Prevederi finale şi tranzitorii

 

(1) [Relaţiile cu reglementările anterioare] Doctoranzii înscrişi anterior aprobării prezentului Regulament beneficiază de toate prevederile metodologiei anterioare ale Universităţii, privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului.

(2) [Modificarea regimului de taxe] Doctoranzii cu frecvenţă aflaţi în stagiu care depăşesc durata stabilită a studiilor pot rămâne înmatriculaţi numai dacă achită taxa anuală stabilită pentru regimul de studii doctorale cu taxă.

(3) [Anexă] Prezentul regulament constituie anexă la Carta Universităţii de Nord din Baia Mare în privinţa studiilor de doctorat în domeniile specifice.

(4) [Intrarea în vigoare] Dispoziţiile prezentului regulament se vor aplica începând cu anul universitar 2006-2007.

 

Baia Mare, 1 octombrie 2006

 

 

Initiatori:        Prof.univ.dr.ing. Eugen PAY

Prof.dr.ing. Dan Călin PETER

Prof. univ. dr. Vasile BERINDE


 


MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE

 

Anexă la Regulamentul de doctorat

 

Contract de Studii Doctorale

Nr.________din __________

 

I. PARTENERII

1.1. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Victor   Babeş nr. 62/A judeţul Maramureş, înfiinţată prin Legea învăţământului 84/1995, cod fiscal nr.        3825886, având contul nr. RO42 TREZ 4365 0460 1X00 0250 deschis la Trezoreria Baia       Mare, reprezentată de prof.univ.dr.ing. Dan Călin Peter, cu funcţia de Rector, în calitate de prestator, pe de o parte,

            şi

1.2. Doctorand __________________________ posesor al cărţii de identitate seria __      nr._____________, CNP_____________________, înmatriculat în calitate de doctorand           (cu/fără) ____________________ frecvenţă la UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE, în domeniul ___________________ _______________________ în calitate de

beneficiar, pe de altă parte,

            au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTIVUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectivul contractului îl reprezintă oferirea de către UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA    MARE de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice             domeniului şi specializării alese de beneficiar.

2.2. Obiectul contractului îl reprezintă:

            - furnizarea de către prestator a serviciilor de instruire şi evaluare profesionala;

            - furnizarea de către prestator a serviciilor administrativ-sociale.

 

III. CADRU LEGAL

3.1 UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE îşi desfăşoară activitatea în concordanţă           cu        legislaţia română.

3.2 Specializările de doctorat oferite de UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE sunt           acreditate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor           Universitare.

3.2 UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE va anunţa beneficiarul de orice modificare a      legislaţiei referitoare la activitatea de educare.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se încheie pe durata efectuării de către beneficiar a studiilor universitare de           doctorat.

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE se obligă:

            a) să presteze servicii educaţionale de cea mai bună calitate care să-i asigure beneficiarului             competenţele şi abilităţile cerute de piaţa muncii;

            b) să asigure baza materială a desfăşurării activitaţilor educaţionale constând în săli de curs,             laboratoare, săli de seminar, precum şi materiale necesare experimentelor;

            c) să asigure condiţii adecvate de studiu, prin punerea la dispoziţia beneficiarului a serviciilor       universităţii – biblioteca, serviciul social şi accesul la mijloacele de comunicare (Internet);

            d) să asigure condiţiile pentru desfăşurarea activităţilor social sportive;

            e) să asigure condiţiile de comunicare şi transparenţă în ofertele destinate studenţilor;

            f) să asigure stimulente şi ajutoare în condiţiile prevăzute de lege şi de regulamentele       universităţii.

5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă:

            a) să respecte regulamentele şi regulile din universitate, având un comportament adecvat            calităţii de doctorand la UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE;

            b) să desfăşoare o activitate continuă de educaţie şi cercetare, pentru a-şi asigura o pregătire profesională corespunzătoare statutului de doctorand;

            c) să achite taxele şi obligaţiile prevăzute în regulamente;

            d) să protejeze împotriva distrugerii baza materială aparţinând universităţii.

 

VI. FINANTARE

6.1 Finanţarea studiilor se va face:

            o de la bugetul de stat, pe o perioadă de _______ ani

            o din veniturile proprii ale Universităţii, pe o perioadă de _______ ani

            o din alte surse de venit __________________pentru doctoranzii cu frecvenţă şi

            o din taxa anuală stabilită în regulamentul de taxe pentru doctoranzii fără frecvenţă, cu      excepţia taxelor prevăzute în regulamentele universităţii.

6.2 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de prestator.

 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei             tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul:

            a) beneficiarul îşi încheie studiile prin susţinerea tezei de doctorat;

            b) în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii beneficiarului;

            c) la data emiterii de către UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE a deciziei de       exmatriculare a beneficiarului datorate abaterilor săvârşite de acesta.

 

IX. LITIGII

9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau   rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa      instanţelor judecătoreşti competente.

 

X. ANEXE

10.1. Prezentului Contract de Studii îi este ataşată anexa cuprinzând:

            a) Contractul Disciplinelor din PPUA – document care conţine disciplinele contractate în   cadrul PPUA si numărul de credite aferente fiecărei discipline.

 

XI. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parteneri.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul            său,     reprezintă voinţa părţilor.

10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi _____________,     fiind semnat de:

 

UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE                                                                                                        BENEFICIAR

                        Rector                                                             Doctorand (Numele şi prenumele)  

Prof.univ.dr.ing. DAN CĂLIN PETER_____________                                                __________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Semnătura doctorandului___________________

Contabil Sef Ec. OVIDIU POP            __________________

Cons. Juridic. OVIDIU COMAN__________________

Conducător ştiinţific ___________________________


 

Contractul Disciplinelor din

Programul de Pregătire Universitară Avansată

 

 

Nr.________din __________

 

 

 

I. PARTENERII

1.1. Şcoala Doctorală a Universităţii de Nord din Baia Mare, cu sediul în localitatea Baia Mare,          str. Victor Babeş nr. 62/A judeţul Maramureş, reprezentată de prof.univ.dr.ing.            ________________________,           cu funcţia de Director, în calitate de prestator, pe de o parte,

            şi

1.2.

Doctorandul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de identitate

Seria

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Cod numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Matricol UNBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domeniul

 

Specializarea

 

 

            în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

            au convenit să încheie prezentul Contract, cu respectarea următoarelor clauze:

 

II. OBIECTIVUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectivul contractului îl reprezintă oferirea de către Şcoala Doctorală a Universităţii de Nord        din Baia Mare de servicii educaţionale pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi specifice          domeniului şi specializării la care beneficiarul a fost admis la următoarelor discipline (Tabelul 1)

 

Tabelul 1

Nr.

crt

Denumirea disciplinei

Semestrul

Evaluare

Credite

1

 

1

Examen

5

2

 

1

Examen

5

3

 

1

Examen

5

4

 

2

Examen

5

5

 

2

Examen

5

6

 

2

Examen

5

TOTAL

45

Activitate de cercetare

1

 

15

Activitate de cercetare

2

 

15

TOTAL GENERAL

60

 

 

III. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul se încheie pe durata anului universitar 2008/2009

 

IV. FINANTARE

4.1 Disciplinele ______________ (Tabelul 1) sunt finanţate de la __________________________

4.2 Disciplinele ______________________ (Tabelul 1) sunt finanţate de către beneficiar.

4.3 Beneficiarul este obligat să-şi achite taxele la datele prevăzute de Consiliul Şcolii Doctorale.

 

 

V. MOBILITĂŢI (dacă este cazul)

5.1 Beneficiarul va participa în programe de mobilitate pentru următoarele discipline (Tabelul 2):

 

Tabelul 2

Denumirea universităţii gazdă

 

Perioada de mobilitate

 

Nr.

crt

Denumirea disciplinei în UNBM

Credite

Denumirea disciplinei în universitatea gazdă

Credite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CLAUZE FINALE

6.1 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi ______________, fiind

semnat de:

 

 

                        ŞCOALA DOCTORALĂ A UNBM                             BENEFICIAR

 

                                    DIRECTOR                                                     Doctorand

                                    (Numele şi prenumele)                                             (Numele şi prenumele)

 

            __________________________________                _____________________________             

 

 

                                                CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

                                                (Numele şi prenumele)

 

                        __________________________________