Despre programele de studii coordonate PDF Imprimare Email
  • Domeniul Inginerie industrială din care fac parte specializările Tehnologia Construcţiilor de Maşini - TCM (studii de licență) și Ingineria calității sistemelor tehnologice - ICST respectiv Ingineria sistemelor flexibile de fabricație - ISFF (studii de masterat) pregătește specialiști cu următoarele competențe profesionale:

Tehnologia Construcţiilor de Maşini - TCM (studii de licență)

C1. Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoștințelor din științele fundamentale;
C2. Asocierea cunoștințelor, principiilor și metodelor din științele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specific;
C3. Utilizarea de aplicații software și a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, și pentru proiectarea asistată a produselor în particular;
C4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare;
C5. Proiectarea și exploatarea echipamentelor de fabricare;
C6. Planificarea, conducerea și asigurarea calității proceselor de fabricare.

Ingineria calității sistemelor tehnologice - ICST

C1. Managementul calității;
C2. Urmărirea și asigurarea stabilității proceselor de fabricație;
C3. Utilizarea optimă a sculelor și dispozitivelor. Asigurarea calității suprafețelor prelucrate;
C4. Cunoașterea și utilizarea software-ului de modelare parametrică, procesare și simulare Siemens (CAD/CAM/CAE);
C5. Planificarea şi conducerea proceselor de mentenanţă în cadrul sistemelor industriale.

Ingineria sistemelor flexibile de fabricație - ISFF 

C1. Urmărirea și asigurarea stabilității proceselor de fabricație;
C2. Optimizarea proceselor de fabricare pe MUCN
C3. Utilizarea și programarea roboților în fabricație;
C4. Cunoașterea și utilizarea programelor de fabricatie integrata cu calculatorul;
C5. Planificarea şi conducerea proceselor de mentenanţă în cadrul sistemelor industriale.

 

  • Domeniul Inginerie mecanică din care fac parte specializările Echipamente pentru procese industriale - EPI (studii de licență) și Proiectarea mașinilor și echipamentelor - PME respectiv Managementul mentenanței sistemelor mecanice  - MMSM (studii de masterat) pregătește specialiști cu următoarele competențe profesionale:

Echipamente pentru procese industriale - EPI

C1. Identificarea, definirea, utilizarea notiunilor din stiintele fundamentale specifice domeniului ingineriei;
C2. Utilizarea principiilor si instrumentelor grafice pentru descrierea si proiectarea sistemelor si proceselor mecanice;
C3. Alegerea, instalarea, exploatarea si mentenanta sistemelor din domeniul ingineriei mecanice;
C4. Fabricarea, utilizarea sistemelor de organizare si gestiune a fabricatiei echipamentelor pentru procese industriale;
C5. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor din domeniul echipamentelor pentru procese industriale;
C6. Management si marketing in domeniul echipamentelor pentru procese industriale.

Proiectarea mașinilor și echipamentelor - PME

C1. Cunoașterea și utilizarea la nivel avansat a softurilor de modelare parametrică, de proces, simulare Siemens (CAD/CAM/CAE);
C2. Programarea și exploatarea la nivel avansat ale sistemelor integrate de control;
C3. Proiectarea și dezvoltarea produselor pe baza de ontologie;
C4. Managementul dezvoltării produsului și managementul transferului tehnologiei;
C5. Planificarea şi conducerea proceselor de mentenanţă în cadrul sistemelor industriale.

 

  • Domeniul Inginerie și management din care fac parte specializările Inginerie economică în domeniul mecanic - IEDM (studii de licență) și Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei - MIDT (studii de masterat) pregătește specialiști cu următoarele competențe profesionale:

Inginerie economică în domeniul mecanic - IEDM

C1 Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului, pe baza cunoștințelor din științele fundamentale;
C2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice și manageriale;
C3. Fabricația, controlul și punerea în funcțiune a produselor, echipamentelor și sistemelor mecanice;
C4. Exploatarea produselor, echipamentelor și sistemelor mecanice;
C5. Proiectarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management;
C6. Managementul firmei și gestionarea resurselor.

Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei - MIDT

C1. Elaborarea planurilor de dezvoltare a sistemelor tehnologice;
C2. Managementul inovării și al tehnologiei;
C3. Managementul riscului și alocarea resurselor;
C4. Management financiar;
C5. Planificarea şi conducerea proceselor de mentenanţă în cadrul sistemelor industriale.
 

 

  • Domeniul Mecatronică și robotică din care face parte specializarea Robotică - ROB (studii de licență) pregătește specialiști cu următoarele competențe profesionale:

Robotică - ROB

C1. Aplicarea cunoştinţelor fundamentale de cultură tehnică generală şi de specialitate pentru rezolvarea problemelor tehnice specifice domeniului Mecatronică și Robotică;
C2. Elaborarea şi utilizarea schemelor, diagramelor structurale și de funcţionare, a reprezentărilor grafice şi a documentelor tehnice specifice domeniului Mecatronică și Robotică;
C3. Realizarea de aplicaţii de automatizare locală în mecatronică şi robotică utilizând componente și ansambluri parţiale tipizate și netipizate precum și resurse CAD;
C4. Proiectarea şi realizarea ansamblurilor parţiale din domeniul roboticii prin proiectare asistată 3D şi 3D nivel mediu, dimensionare şi verificare a componentelor, alegere şi verificare a sistemelor de acţionare şi integrare a senzorilor și traductoarelor necesare;
C5. Proiectarea şi realizarea ansamblului general al roboţilor industriali (RI), sistemelor perirobotice (SPR) sistemelor de alimentare transport, transfer (SATT) şi sistemelor conexe (SC)
utilizate în aplicaţii robotizate, implementarea, modelarea asistată 3D şi simularea funcţionării RI, SPR , SATT , SC în aplicaţii specifice realizării diferitelor procese tehnologice;
C6. Sinteza asistată 3D a ansamblului general al aplicaţiilor industriale robotizate specifice diferitelor procese tehnologice, programarea şi comanda individuală a roboţilor industriali (prin instruire), modelarea comportării prin metoda elementului finit (MEF) a structurilor mecanice (nivel începător) şi aplicarea tehnicilor CAD-CAM şi de prototipare rapidă 3D (nivel incepător).

 

 


 

 

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!